Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18 Луцька гімназія №18
Головна > Про гімназію > Освітня програма

Освітня програма

 

                                                            Освітня програма

комунального закладу "Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області"

на 2019-2020 н.р.

Освітня програма комунального закладу "Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області" розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», та від 23 листопада 2011року  № 1392  «Про затвердження державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

 

Початкова загальна освіта

І ступінь

 

Освітня програма для початкової школи Луцької гімназії №18 на 2018-2019 н. р. (18 класів, 536 учнів) розроблена на виконання типових освітніх програм:

 • для 1-2 класу освітню програму початкової освіти «На крилах успіху» розроблено відповідно до Закону України «Про освіту»,  Державного стандарту початкової освіти, апробовано й експериментально перевірено в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» (наказ МОН України №834 від 15.07.2016) та на рішення колегії МОН України від 23 лютого 2018 року про затвердження Типових освітніх програм (1-2 класи) НУШ (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268);
 • для 3-4 класів з використанням змістової частини, викладеної у Типовій освітній програмі закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженій наказом МОН України від 20 квітня 2018 року № 407.

 

Навчання здобувачів освіти   Нової української школи (НУШ)

Робочий навчальний план Типової освітньої програми «На крилах успіху»

для 1-го класу

         Освітню програму початкової освіти «На крилах успіху» для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (далі Програма) розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, апробовано й експериментально перевірено в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» (наказ МОН України №834 від 15.07.2016).

Відповідно до визначених у Державному стандарті цілей початкової освіти, Програму розроблено з метою нормативного забезпечення гармонійного розвитку та виховання особистості дитини для застосування набутого досвіду в навчальних і життєвих ситуаціях та закладання основ її особистісного зростання на наступному рівні освіти. Відповідно до мети визначено стратегічні завдання, на виконання яких спрямовано Програму:

 • становлення особистості дитини, її духовний, психічний, соціальний, фізичний розвиток, розвиток пізнавальних здібностей;
 • морально-етичне, громадянське, патріотичне, естетичне, трудове, екологічне виховання дитини;
 • формування цілісного наукового образу світу;
 • формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення дитини до самої себе, родини, громади, школи й навчання;
 • психолого-педагогічна адаптація дитини до шкільного життя;
 • формування ключових і предметних компетентностей;
 • формування культури міжособистісної взаємодії у різних формах і видах діяльності;
 • формування здатності до самовираження, зміни власної поведінки відповідно до потреб стійкого розвитку (соціально-правової, екологічно доцільної і здоров’язбережувальної та безпечної) у різних життєвих ситуаціях.

Мету й стратегічні завдання конкретизовано у пояснювальних записках до предметів вивчення, з урахуванням потенціалу реалізації засобами кожного з них.

Програму розроблено на певних принципах і підходах. Зокрема, на принципах гуманізації (який є системоутворювальним), прогностичності, розвитку, цілісності; на таких підходах, як особистісний, діяльнісний, компетентнісний, інтегрований, системний. Тож, Програма закладає основи для побудови освітнього процесу як системи на засадах гуманної педагогіки, із особистісною орієнтацією навчання, а відповідно й інтегрованим підходом до структурування його змісту, діяльнісним – до організації та компетентнісним – до визначення освітніх результатів.

        Побудову освітнього процесу як системи уможливлює врахування у Програмі наступності й перспективності дошкільної та початкової освіти, а також взаємозв’язок між цілями та результатами навчання із відповідним визначенням його змісту.

Особистісній орієнтації навчання сприятиме урахування у Програмі вікових і психологічних особливостей учнів 6-8 років (зокрема цілісності сприймання світу й процесів пізнання, провідних стилів навчальної діяльності, соціальної активності), що простежується у доступності й відповідності їхнім інтересам та запитам змісті.

Інтегрований підхід у Програмі є дидактичним інструментом урахування вікових особливостей учнів 6-8 років і відкриває можливості для презентації змісту зі встановленням як внутрішньо- і міжпредметних зв’язків, так і інтегрованих предметів. Інтегрований підхід до побудови Програми простежується на міжпредметному рівні завдяки синхронізації термінологічного поля усіх навчальних програм та приведення мови програм до тієї, якою мають послуговуватись учителі та учні в кожному класі, підходів до структурування програм кожного предмета (побудовані концентрично). Це дозволило запобігти його дублюванню у різних предметах вивчення, неузгодженості термінологічного поля та створити умови для підвищення пізнавального інтересу учнів.

Побудова програми на діяльнісних засадах сприятиме підвищенню практичної спрямованості опанування змісту освіти. Відповідно до Закону України «Про освіту» (п. 1 ст. 32) Програма містить:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;
 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис та інструменти системи внутрішньо шкільного забезпечення якості освіти;
 • вимоги до закладів загальної середньої освіти, які обиратимуть Програму.

1.Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за Програмою.

Відповідно до чинного законодавства України зарахування дітей до закладів загальної середньоїосвіти, які працюватимуть за Програмою, здійснюється на безконкурсній основі. До 1 класу вступають діти, яким станом на 1 вересня виповнилось 6-7 років. До 2 класу (у разі переходу дитини з одного закладу загальної середньої освіти, де навчання було організовано за іншою освітньою програмою, до того закладу освіти, який реалізовує Програму) зараховують тих, хто завершив навчання у 1 класі за будь-якою чинною освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти. Показники розвитку дитини, які визначають їїг отовність до систематичного навчання у школі, окреслено в освітній програмі «Окрилення» (Лист МОН України №1/11-847 від 02.02.2017), яку розроблено з метою реалізації системного підходу, зокрема, перспективності і наступності дошкільної та початкової освіти.

2. Перелік освітніх компонентів та їх логічна послідовність.

В основу систематизації змісту початкової загальної освіти в Програмі покладено визначені Державним стандартом початкової освіти освітні галузі. Водночас, ґрунтуючись на засадах діяльнісного та особистісного підходів, структурування змісту здійснено за провідними стилями навчальної діяльності учнів: логіко-математичним, вербально-лінгвістичним, моторно-рухливим, натуралістичним, музично-ритмічним. Зважаючи на зазначене та з огляду на окреслені цілі та завдання у Програмі визначено шість предметів вивчення. Зокрема, освітні галузі «Природнича», «Громадянська та історична»,  «Соціальна і здоров’язбережувальна» реалізуються через інтегрований предмет всесвіт. Цей предмет забезпечує організацію навчальної діяльності учнів за таким провідним стилем, як натуралістичний. Освітня галузь «Мовно-літературна» та вербально-лінгвістичний стиль діяльності з урахуванням вікових особливостей учнів реалізуються через предмети українська мова (мова навчання), англійська мова (мова вивчення). Освітня галузь «Математична» реалізується через інтегрований предмет математика, що має математичний і логічний складники. Відповідно цей предмет забезпечує організацію навчальної діяльності учнів за логіко-математичним стилем.

Освітня галузь «Фізкультурна» реалізується предметом фізична культура. З метою оптимізації навчального навантаження учнів у Програмі передбачено варіативність його викладання з урахуванням бажання батьків і наявності відповідних умов у закладі освіти. Освітні галузі «Мистецька», «Технологічна» та «Інформатична» реалізуються через інтегрований предмет арт-технології та інформатика (ІКТ), який забезпечує організацію навчальної діяльності учнів переважно за музично- ритмічним, вербально-лінгвістичним та моторно-рухливим стилями. Програму цього предмета структуровано за концентрами «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Handmade-мистецтво», а з другого класу концентр «Інформатика». Зважаючи на мету, принципи й підходи її побудови у Програмі визначено в имоги до результатів навчання в 1 і 2 класах першого циклу початкової освіти за кожним предметом вивчення. Зокрема, показники розвитку дитини, виражені в навчальних діях, і відповідний зміст розвитку здобувачів освіти засобами предмета вивчення. Визначеніпоказники є складниками як предметних, так і ключових компетентностей, передбачених Законом України «Про освіту» та рекомендацією 2018/0008 (NLE) Європейського Парламенту ради (ЄС) від 17 січня 2018 р. (Оновлена редакція ключових компетентностей для навчання впродовж життя).

Ці вимоги є обов’язковими для закладів освіти, які обиратимуть Програму як основу для побудови власних освітніх програм.

3. Загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання.

Загальний обсяг навчального навантаження подано у Типовому навчальному плані із зазначенням загальнотижневого (табл. 1) і загальнорічного навантаження (табл. 2).

Типовий навчальний план зорієнтовано на роботу початкової школи за 5- денним навчальним тижнем.

 

 

 

 

 

Таблиця 1.

 

 

 

Навчальний план Типової освітньої програми «На крилахуспіху»

(тижневе навантаження)

Назва освітньої галузі

Назва предмета

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

1-Б

1-В

1-Г

1-Д

 

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Українська мова

(мова навчання)

7

7

7

7

7

Англійська мова

(мова вивчення)

2

2

2

2

2

Математична

Математика

5

5

5

5

5

Природнича

Соціальна і

здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Всесвіт

3

3

3

3

3

Соціальна і

здоров’язбережувальна

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

3

Мистецька

Інформатична

Технологічна

Арт-технології та інформатика

(ІКТ)

2

2

2

2

2

Усього:

19+3

19+3

19+3

19+3

19+3

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової

1

1

1

1

1

 

Англійська мова

(мова вивчення)

1

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

20

20

20

20

Всього:

23

23

23

23

23

 

Таблиця 2.

Навчальний план Типової освітньої програми «На крилах успіху»

(річне навантаження)

Назва освітньої галузі

Назва предмета

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

1-Б

1-В

1-Г

1-Д

 

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Українська мова

(мова навчання)

245

245

245

245

245

Англійська мова

(мова вивчення)

70

70

70

70

70

Математична

Математика

175

175

175

175

175

Природнича

Соціальна і

здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Всесвіт

105

105

105

105

105

Соціальна і

здоров’язбережувальна

Фізкультурна

Фізична культура

105

105

105

105

105

Мистецька

Інформатична

Технологічна

Арт-технології та інформатика

(ІКТ)

70

70

70

70

70

Усього:

665+105

665+105

665+105

665+105

665+105

Варіативний складник

Додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової

35

35

35

35

35

 

Англійська мова

(мова вивчення)

35

35

35

35

35

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

700

700

700

700

700

Всього:

805

805

805

805

805

 

Типовий навчальний план містить інваріантний складник, сформований на державному рівні, і є обов'язковим для всіх закладів загальної середньої освіти, які обиратимуть Програму, та варіативний, в якому передбачено додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять. Програмою передбачено спрямування варіативного складника змісту освіти на забезпечення диференціації, індивідуалізації, задоволення освітніх потреб груп і окремих учнів. Додаткові години використані для вивчення англійської мови.

.

 

 

 

 

Робочий навчальний план

2-4 класів

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.

Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні. Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)",   "Англійська  мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво".

Здійснюється поділ класів на групи при вивченні української мови та англійської мови відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Варіативна складова навчальних планів використовується на образотворче мистецтво у 2-4 класах (по 0,5 год.), музичне мистецтво у 2-4 класах (по 0,5 год.).

Факультативи, індивідуальні заняття визначені в межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням  особливостей організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівнем навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Індивідуальні години, факультативи проводитимуться як з групою учнів, так і з окремими учнями в межах виділених годин за наступним розподілом:

- факультатив «Логіка» (авт. О.Митник)– 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г; 3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г– по 1 год. (Лист ІІТЗО від 05.03.2014 № 14.1/12-Г-317).

Години фізичної культури не враховуються в гранично допустиме навантаження учнів.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

 

Таблиця 4

до Типової освітньої програми

Навчальний план

спеціалізованої школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов (І ступінь)

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

2

3

4

Разом

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

7

28

Іноземна мова

3

3

4

13

Математика

Математика

4

4

4

16

Природознавство

Природознавство

2

2

2

8

Суспільствознавство

Я у світі

 

1

1

2

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

4

Технології

Трудове навчання

1

1

1

4

Інформатика

1

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

4

Фізична культура**

3

3

3

12

Усього

20+3

21+3

22+3

82+12

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

1

6

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

23

23

88

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

26

26

100

 

* Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», використовуючи години варіативної складової.

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

 

 

 

 

 

Система внутрішнього забезпечення якості

 

Кадрове забезпечення освітньої діяльності

№ з/п

Прізвище, ініціали педагога

 

Стаж

Категорія

Звання

спеціаліст

ІІ

І

вища

старший вчитель

вчитель-методист

 1.  

Петровська-Кочура  О.Р.

34

 

 

 

*

 

*

 1.  

Будь О.В.

27

 

 

 

*

*

 

 1.  

Гречковська Н.П.

36

 

 

 

*

 

*

 1.  

Гарбарчук Л.С.

32

 

 

 

*

*

 

 1.  

Артемук Н.Ф.

29

 

 

 

*

*

 

 1.  

Курчаба Л.В.

26

 

 

 

*

*

 

 1.  

Пушкарчук А.В.

35

 

 

 

*

*

 

 1.  

Савенко Н.В.

23

 

 

 

*

 

*

 1.  

Трофимюк Л.М.

35

 

 

 

*

*

 

 1.  

Карплюк І.В.

14

 

 

 

*

 

 

 1.  

Федорчук Г.І.

24

 

 

 

*

*

 

 1.  

Солтисюк І.В.

11

 

 

*

 

 

 

 1.  

Денисюк В.Л.

28

 

 

 

*

*

 

 1.  

Ібрагімова Л.В.

14

 

 

*

 

 

 

 1.  

Сидоренко О.С.

9

 

 

*

 

 

 

 1.  

Копчунь М.В.

7

 

*

 

 

 

 

 1.  

Кравчук С.М.

10

 

 

*

 

 

 

 1.  

Лук’янчук Ю. В.

24

 

 

 

*

 

 

 1.  

Вітковська О.О.

3

*

 

 

 

 

 

 1.  

Архіпова Я.В.

9

*

 

 

 

 

 

 1.  

Калита О.С.

2

*

 

 

 

 

 

 1.  

Багнюк М.С.

1

*

 

 

 

 

 

 1.  

Боско К.(д/в)

3

*

 

 

 

 

 

 1.  

Літвінцова І.А. (д/в)

6

*

 

 

 

 

 

 1.  

Бурда Є. В.

52

 

 

 

*

*

 

 

 

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності:

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення

Найменування навчальних программ навчальних дисциплін

клас

Наявність (так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердження

Українська мова

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами 2014,2015 років).- Тернопіль: Мандрівець, 2015.

1-4

так

МОН України

Зі змінами МОН України

Накази №1495 2014, № 584 2015

2015 р.

Іноземна мова

(англійська)

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи. Видавничий дім «Освіта», 2012 р.

 

1-4

так

МОНмолодьспорту України

Наказ № 409

Зі змінами, внесеними МОН України

Наказ № 664, 2012р.

2012 р.

Матаматика

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами 2014,2015 років).- Тернопіль: Мандрівець, 2015.

1-4

Так

МОН України

Зі змінами МОН України

Накази №1495 2014, № 584 2015

2015 р.

Інформатика

Навчальні програми. Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів

2-4

Так

МОН України

2010 р.

Основи здоров’я

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами 2014,2015 років).- Тернопіль: Мандрівець, 2015.

1-4

Так

МОН України

Зі змінами МОН України

Накази №1495 2014, № 584 2015

2015 р.

Фізична культура

Навчальна програма з  фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів. 1- 4 класи. К., в-во “Освіта”, 2012

1-4

так

МОН України (лист від 12.09.2011 – № 1050)

2010 р.

Природознавство

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами 2014,2015 років).- Тернопіль: Мандрівець, 2015.

1-4

так

МОН України

Зі змінами МОН України

Накази №1495 2014, № 584 2015

2013 р.

Літературне читання

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами 2014,2015 років).- Тернопіль: Мандрівець, 2015.

2-4

Так

МОН України

Зі змінами МОН України

Накази №1495 2014, № 584 2015

2013 р.

Я у світі

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами 2014,2015 років).- Тернопіль: Мандрівець, 2015.

3-4

так

МОН України

Зі змінами МОН України

Накази №1495 2014, № 584 2015

2013 р.

 

 

 

 

Базова загальна середня освіта

ІІ ступінь

Освітня програма ІІ ступеня освіти (базової загальної середньої освіти)Луцької гімназії № 18 розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та складена відповідно до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від  20 квітня 2018 року  № 405. У Луцькій гімназії № 18 у 2019-2020 н.р. базову загальну середню освіту здобуватимуть 497 учнів, які навчатимуться у 16-ти (5 - 9) класах. Середня наповнюваність 5-9 класів становить 31 учень. Характерною ознакою 5- 9 класів є поглиблене вивчення англійської мови, розпочате у першому класі згідно з рішенням виконкому Луцької міської ради від 09.04. 2009 року № 260-1 "Про поглиблене вивчення іноземної мови у школі І-ІІІ ступеня Луцької гімназії № 18".

Освітню програму закладу укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах ІІ ступеня (додатки 1-5).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які фінансуються з бюджету.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах, що зазначені нижче.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

 • вивчення польської мови у 5, 6, 7-х класах (для розширення обраної закладом освіти спеціалізації);
 • християнської етики у 5, 6, 7-х класах (як факультативу);
 • математики у 5, 6, 8-х класах (для підсилення годин інваріантної складової РНП);
 • біології та німецької мови у 8-х класах (як факультативів за вибором учнів).

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовано з варіативних модулів "Легка атлетика", "Футбол","Волейбол","Баскетбол" та "Гімнастика" відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу та кадрового забезпечення.

Для недопущення перевантаження учнів враховується їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів враховуються результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчання учнів 5-8 класів здійснюється за п'ятиденним робочим тижнем. Навчання 9-х класів відбувається за шестиденним тижнем.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. За допомогою вивчення предметів Базового навчального плану Державного стандарту формуються ключові компетентності учнів:

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Ключові компетентності такі,  як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором (християнська етика, польська мова, французька мова, біологія);

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків (діяльність учнівського самоврядування, гуртків театрального, патріотичного виховання, «Влучний стрілець», «Чарівна майстерня», хореографічних колективів «Грація» та «Резонанс», фольклорного колективу «Калиновий цвіт"  та спортивних секцій ).

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного отримання нових знань, перевірці їх на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) передбачає обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядові конференції можуть бути комплексними, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядові екскурсії передбачають цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновлення та систематизації раніше отриманих знань.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

 

Кадрове забезпечення освітньої діяльності у 5-9 класах

Загальна кількість педагогів, які працюють у 5-9 класах: 58

З них:

 • спеціаліст - 3
 • спеціаліст ІІ категорії -10
 • спеціаліст І категорії - 4
 • спеціаліст вищої категорії - 41
 • з них: «учитель-методист» -23

«старший учитель» - 11

        Кількість учителів, які працюють в основній школі за стажем роботи:

        0-10 років – 12

        11-20 років – 15

        21- 30 років – 25

        31 і більше років - 6

 

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення 5-9 класів

 

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін

клас

Наявність (так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердження

Українська мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Освіта, 2013

5-9

так

МОНмолодьспорту України

Наказ № 409

Зі змінами, внесеними МОН України наказом

№ 585, 2015р.

2012 р.

Українська література

Українська література.5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013р.

5-9

так

МОНмолодьспорту України

Наказ № 409

Зі змінами, внесеними наказом МОН  України № 585, 2015р.

2013 р.

Українська література в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів. 2010

10-11

так

МОН України

наказ №834,

зі змінами, внесеними наказом МОН України №826, 2016р.

2010 р.

Іноземна мова

(англійська)

Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, Іноземні мови. 5-9 класи, Видавничий дім «Освіта», 2013 р.

5-9

так

МОНмолодьспорту України

Наказ № 409

Зі змінами, внесеними МОН України

Наказ № 664, 2014р.

2013 р.

Зарубіжна література

Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

5-9

так

МОНмолодьспорту України

Зі змінами, внесеними наказом МОН №585, 2015р.

2013 р.

Математика

Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 2012.

5-9

так

МОНмолодьспорту України

Наказ № 409

Зі змінами МОН

наказом №585, 2015р.

 

2012 р.

Біологія

Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.(наказ № 664, 2012)

6-9

так

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Зі змінами МОН, наказ №585, 2015р.

2012 р.

Фізика

Фізика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.(Наказ № 804, 2017)

7-9

 

Так

МОН молодьспорту України

Зі змінами затвердженими наказом МОН

№ 804 , 2017р.

2017 р.

Хімія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи.

7-9

так

МОН України

Наказ № 585

2015 р.

Географія

Географія. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 6-10 класів.

6-9

Так

МОН України

Наказ № 1392

Зі змінами затвердженими наказом МОН

№ 585 , 2015р.

2011 р.

Історія

Історія України (Вступ до  історії) (К.: Видавничий дім «Освіта», 2013)

5

так

МОН України

2013 р.

Інтегрований курс («Всесвітня історія. Історія України», (К.: Видавничий дім «Освіта». 2013)

6

так

МОН України

2013 р.

Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. Оновлена. К:, Перун,2015.

7-9

так

МОН України,

Наказ № 585

2015 р.

Правознавство

Правознавство. Практичний курс.

9

так

МОН України,

Зі змінами

затвердженими наказом МОН

№ 585 , 2015р.

2005 р.

         

Інформатика

         

Інформатика для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

5-9

так

МОН України

№ 826 , 2016р.

зі змінами

2010 р.

         

Основи здоров’я

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5-9 класи

5-9

так

МОН молодьспорту України

Наказ № 664

2012 р.

Економіка

Художня культура

Художня культура. 9 клас. – К.:Ірпінь: Перун, 2005

9

так

МОН України

2005 р.

Образотворче мистецтво.

Мистецтво. 5-9 класи.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Освіта, 2013.

5-7

так

МОН України

2013 р.

Музичне мистецтво

Мистецтво. 5-9 класи.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К.: Освіта, 2013.

5-8

так

МОН України

2013 р.

Трудове навчання

Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи

5-9

Так

МОН України

Наказ № 585

2015 р.

Фізична культура

Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 класи.

5-9

так

МОН України

2010 р.

 

 

 

Повна загальна середня освіта

ІІІ ступінь

 

Освітня програма ІІІ ступеня (профільна середня освіта) Луцької гімназії № 18 розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та відповідно до Типової освітньої програми, затвердженої наказами  Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 408 (10, 11 класи 2019/2020 н.р.). У закладі працюватиме 3 профільних 10-11 класи іноземної філології (10-Л, 11-А, 11-Б) та один математичний клас (10-М),  в яких навчатиметься 121 учень. Середня наповнюваність класів становитиме 30,25.

Освітня програма профільної середньої освіти   окреслює  підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Профільна середня освіта здобувається учнями після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року  розпочинають здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для
10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладу ІІІ ступеня.  

Робочий навчальний план 10-го класу 2019/2020 навчального року складений відповідно до таблиць 2,3  до Типової освітньої програми , затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 408 і наведений у додатку 6.

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Англійська мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист Вітчизни».

За модульним принципом реалізовується  зміст базових  предметів «Фізика і астрономія» та "Біологія і екологія" Розподіл годин між модулем фізики і модулем астрономії  та модулем біології і модулем екології здійснюється відповідно до навчальних програм.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами «Інформатика» та «Технології» (відповідно до вибору учнів), що вивчаються на рівні стандарту. Спеціальні курси разом із профільними предметами відображають специфіку профілю іноземної філології  і визначають його сутність. Таким чином 8 додаткових годин навчального плану розподілені на:

 • профільне вивчення англійської мови - 3 години (підсилення базових годин);
 • вивчення другої іноземної мови (німецької, французької або іспанської) - 3 години;
 • вивчення країнознавства Великобританії у 10 класі - 1 година;
 • вивчення літератури Великобританії у 10 класі - 1 година.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах, поданих нижче.

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

 

№ п/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

 1.  

Українська мова

Рівень стандарту

 1.  

Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я. Я.)

Рівень стандарту

 1.  

Біологія і екологія

Рівень стандарту

 1.  

Всесвітня історія

Рівень стандарту

 1.  

Географія

Рівень стандарту

 1.  

 Громадянська освіта (інтегрований курс)

Рівень стандарту

 1.  

 Економіка

Профільний рівень

 1.  

Зарубіжна література

Рівень стандарту

 1.  

Захист Вітчизни

Рівень стандарту

 1.  

Інформатика

Рівень стандарту

 1.  

Історія України

Рівень стандарту

 1.  

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Рівень стандарту

 1.  

Мистецтво

Рівень стандарту

 1.  

Природничі науки (чотири навчальні програми):

проект 4 – авторський колектив під керівництвом В.Ільченко

Рівень стандарту

 1.  

Технології

Рівень стандарту

 1.  

Українська література

Рівень стандарту

 1.  

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.)

Рівень стандарту

 1.  

Фізична культура

Рівень стандарту

 1.  

Хімія

Рівень стандарту

 1.  

Іноземні мови

Профільний рівень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план для 11-х класів іноземної філології 2018/2019 навчального року складений відповідно до таблиці 19   до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року №406.

Навчальними планами старшої школи передбачається реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову.

Інваріантна складова робочого навчального плану охоплює предмети «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Історія України», «Всесвітня історія», «Математика», «Фізика",  "Астрономія», «Біологія", "Екологія», «Хімія», "Художня культура,", "Інформатика", " Технології", "Фізична культура", "Захист Вітчизни" та цикл профільних предметів «Англійська мова», "Література США", "Країнознавство США" та "Друга іноземна мова" (німецька, французька, іспанська) .

Години варіативної складової передбачаються на:

 1. упровадження курсу науково-технічного перекладу за вибором учнів;
 2. факультатив з історії України( по 1 годині у кожному 11-му класі);
 3. Математика (по 1 годині у кожному 11-му класі).

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчання учнів профільної школи (10-11 класів) здійснюється за шестиденним робочим тижнем.

Для недопущення перевантаження учнів враховується їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів враховуються результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання роблять внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором (технології та інформатика в 10 класах; науково-технічний переклад та ділова англійська мова в 11-х класах)

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків (діяльність учнівського самоврядування, гуртків театрального, патріотичного виховання, «Влучний стрілець», хореографічних колективів «Грація» та «Резонанс», фольклорного колективу «Калиновий цвіт та спортивних секцій ).

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

 

 

Система внутрішнього забезпечення якості

Кадрове забезпечення освітньої діяльності у профільній школі (10-11 класи)

Загальна кількість педагогів, які працюють у 10-11 класах: 37

З них:

 • спеціаліст - 3
 • спеціаліст ІІ категорії -5
 • спеціаліст І категорії - 4
 • спеціаліст вищої категорії -23
 • з них: «учитель-методист» -11

«старший учитель» - 5

        Кількість учителів, які працюють в профільній школі за стажем роботи:

        0-10 років – 2

        11-20 років – 9

        21- 30 років – 25

        31 і більше років - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення для учнів 11 класів

 

Найменування навчальних программ навчальних дисциплін

клас

Наявність (так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердження

Українська мова

Програма академічного рівня для 11-річної школи. 2010

10-11

так

МОН України

наказ №1021

зі змінами, внесеними наказом МОН України №657, 2014

 

2010 р.

Українська література

Українська література в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів. 2010

10-11

так

МОН України

наказ №834,

зі змінами, внесеними наказом МОН України №826, 2016р.

2010 р.

Іноземна мова

(англійська)

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи,

Київ, 2010 р.

10-11

так

МОН України

наказ №834,

зі змінами, внесеними наказом МОН України №657, 2014р.

2010 р.

Зарубіжна література

Світова література для 10-го класу (академічний рівень) розроблено згідно з програмою Міносвіти 2010 року для 11-річної школи від 28.10.2010 № 1021.

10-11

так

МОНмолодьспорту України

Зі змінами, внесеними наказ МОН №826, 2016р.

2010 р.

Математика

Програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 10-11 класів.К, Основа, 2010.

10-11

так

МОН молодьспорту України

Зі змінами МОН наказ №585, 2015р.

2012 р.!

Біологія

Програми з біології для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 2011

Рівень стандарту

10-11

так

МОН молодьспорту України

Зі змінами затвердженими наказом МОН України № 826, 2016р.

2011 р.

Фізика

Фізика. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень- К.,2010

10-11

Так

МОН України

Наказ № 1021

Зі змінами затвердженими наказом МОН

№ 826,  2016р.

2010 р.

Хімія

Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи.- Тернопіль: Мандрівець,2011.

10-11

Так

МОН України

2011 р.

Географія

Програми з географії для загальноосвітніх навчальних закладів. 6-10 класи. 2011

10

Так

МОН України

Зі змінами

Наказ МОН №826, 2016р.

2011 р.!

Історія

Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. К., Перун,2011

10-11

так

МОН України,

Зі змінами

затвердженими наказом МОН

№ 826 , 2016р.

2011 р.

Правознавство

Правознавство (рівень стандарту)

10

так

МОН України,

Зі змінами

затвердженими наказом МОН

№ 826 , 2016р.

2011 р.

Людина і світ

Людина і світ. 11 клас (К., Поліграфкнига, 2010)

11

так

МОН України,

Зі змінами

затвердженими наказом МОН

№ 826 , 2016р.

2010 р.

Інформатика

Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи.

10-11

так

МОН України,

Зі змінами

затвердженими наказом МОН

№ 826 , 2016р.

2010 р.

Основи здоров’я

Економіка

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 11 класи. Рівень стандарту. Академічний рівень.- 2010.

11

так

МОН України

Наказ №102

2010 р.

Художня культура

Художня куль тура. Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. 10-11 класи. – К.:Ірпінь: Перун, 2005

10-11

так

МОН України

2010 р.

Технології. 10-11 класи.

10-11

так

МОН України

2011 р.

Захист Вітчизни

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Захист Вітчизни.

10-11

так

МОН України

Зі змінами

Наказ МОН №826, 2016р.

2010 р.

Фізична культура

Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 класи.

10-11

так

МОН України

2010 р.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

Навчальний план

Луцької гімназії №18 для 5 класу на 2018-2019н.р.

(Наказ МОН від 20.04. 2018р. № 405, таблиця 3)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-А

5-Б

5-В

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

Українська література

2

2

2

Перша іноземна мова

(англійська)

5

5

5

Друга іноземна мова

(німецька, французька, іспанська)

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

Математика

Математика

4

4

4

Природо-знавство

Природознавство

2

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

2

Інформатика

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

26,5+3

26,5+3

26,5+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

Християнська етика

Польська мова

Математика

 

 

 

 

1

0,5

 

 

 

1

 

0,5

 

 

 

1

 

0,5

Разом:

1,5

1,5

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

28

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

28+3

28+3

 

 

Додаток 2

Навчальний план

Луцької гімназії №18 для 6 класу на 2018-2019 н.р.

(Наказ МОН від 20.04. 2018р. № 405, таблиця 3)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

6-А

6-Б

6-В

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

Українська література

2

2

2

Перша іноземна мова

(англійська)

5

5

5

Друга іноземна мова

(німецька, французька, іспанська)

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

Всесвітня історія

1

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

Математика

Математика

4

4

4

Природо-знавство

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

2

Інформатика

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

29,5+3

29,5+3

29,5+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

Християнська етика

Польська мова

Математика

 

 

 

 

1

0,5

 

 

 

1

 

0,5

 

 

 

1

 

0,5

Разом:

1,5

1,5

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

31

31

31

Всього (без урахування поділу класів на групи)

31+3

31+3

31+3

 

 

Додаток 3

Навчальний план

Луцької гімназії №18 для 7 класу на 2018-2019н.р.

(Наказ МОН від 20.04. 2018р. № 405, таблиця 3)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

7-А

7-Б

7-В

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2,5

2,5

Українська література

2

2

2

Перша іноземна мова

(англійська)

5

5

5

Друга іноземна мова

(німецька, французька, іспанська)

2

2

2

Зарубіжналітература література

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

Всесвітня історія

1

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

Математика

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Природо-знавство

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

2

       

Фізика

2

2

2

Хімія

1,5

1,5

1,5

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

31+3

31+3

31+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

Християнська етика

Польська мова

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Разом:

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

32

32

Всього (без урахування поділу класів на групи)

32+3

32+3

32+3

 

 

Додаток 4

Навчальний план

Луцької гімназії № 18 для 8-х класів

на 2018 – 2019 н.р.

(Наказ МОН від 20.04. 2018р. № 405, таблиця 3)

Навчальні предмети

4(8)А

4(8)Б

4(8)В

Українська мова

2

2

2

Українська література

2

2

2

Англійська мова

5

5

5

Іноземна мова ІІ (німецька, французька, іспанська)

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

Історія України

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Музичне мистецтво

0.5

0,5

0,5

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Географія

2

2

2

Біологія

2

2

2

Фізика

2

2

2

Інформатика

2

2

2

Хімія

2

2

2

Трудове навчання

1

1

1

Фіз.культура

3

3

3

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

Разом:

31,5+3

31,5+3

31,5+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи:

Математика

0,5

0,5

0,5

Польсьска мова

 

1

 

Німецька мова

1

 

 

Біологія

 

 

1

Гранично допустиме навантаження

33

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

33+3

 

 

 

 

Додаток 5

 

Навчальний план

Луцької гімназії № 18 для 9-х класів

на 2018 – 2019 н.р.

(Наказ МОН від 20.04. 2018р. № 405, таблиця 3)

Навчальні предмети

5(9)А

5(9)Б

5(9)В

Українська мова

2

2

2

Українська література

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

Англійська мова

5

5

5

Іноземна мова ІІ(німецька, французька, іспанська)

2

2

2

Історія України

1.5

1.5

1.5

Всесвітня історія

1

1

1

Основи правознавства

1

1

1

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Географія

1,5

1,5

1,5

Біологія

2

2

2

Фізика

3

3

3

Інформатика

2

2

2

Хімія

2

2

2

Трудове навчання

1

1

1

Фіз..культура

3

3

3

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

Разом:

33+3

33+3

33+3

Гранично допустиме навантаження

33

33

 

33

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

33+3

 

 

Додаток 6

Навчальний план для 10 класу профілю іноземної філології Луцької гімназії №18  на 2018-2019 н.р.

(Наказ МОН України від 20.04.2018р. №408, таблиці 2, 3 )

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10-А

10-Б

Базові предмети

27

27

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова(англійська)

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

2

Математика(алгебра і початки аналізу, геометрія)

3

3

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1,5

Фізика і астрономія

3

3

Хімія

1,5

1,5

Фізична культура

3

3

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети:

Інформатика

Технології

3

 

2

1

3

 

2

1

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси, індивідуальні заняття):

Англійська мова

Іноземна мова ІІ

(німецька, французька, іспанська)

Країнознавство Великобританії Література Великобританії

8

 

 

 

 

 

3

3

 

1

 

1

8

 

 

 

 

 

3

3

 

1

 

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

Всього фінансується(без урахування поділу класів на групи)

38

38

 

 

 

Додаток 7

Навчальний план для 11 класу

профілю іноземної філології Луцької гімназії № 18 на 2018-2019 н.р.

(Наказ МОН України від 20.04.2018 р. №406, таблиця 19)

 

Предмети

Кількість годин на тиждень

 

11-А клас

11-Б клас

 

1. Загальноосвітній цикл

Українська мова

2

2

 

Українська література

2

2

 

Зарубіжна література

2

2

 

Історія України

1,5

1,5

 

Всесвітня історія

1

1

 

Громадянська освіта:

 

1

 

1

 

економіка

 

людина і світ

0,5

0,5

 

Художня культура

0,5

0,5

 

Математика

3

3

 

Астрономія

0,5

0,5

 

Біологія

1,5

1,5

 

Фізика

2

2

 

Хімія

1

1

 

Екологія

0,5

0,5

 

Інформатика

1

1

 

Технології

1

1

 

Фізична культура

2

2

 

Захист Вітчизни

1

1

 

Разом

24

24

 

2. Цикл профільних предметів

Англійська мова

5

5

 

Друга іноземна мова(німецька, французька, іспанська)

3

3

 

Література США

1

1

 

Країнознавство США

1

1

 

Курси за вибором: ділова англійська мова

1

1

 

Разом

11

11

 

Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи:

Науково-технічний переклад

Історія України

Математика

3

 

1

1

1

3

 

1

1

1

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня:

33

33

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

38

38

 

 

 

Copyright © 2012 - 2021 Луцька гімназія №18 | сайт створено «Інтернет агентство Афіна»