Головна > Про ліцей > Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

Положення 

про систему та механізми забезпечення академічної доброчесності педагогічних працівників та здобувачів освіти КЗ «Луцька гімназія №18 Луцької міської ради Волинської області» 

Загальні положення

1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або творчих досягнень.

2. Академічна доброчесність передбачає:

 2.1. Для забезпечення академічної доброчесності в освітньому закладі необхідно дотримуватися наступних принципів:

 • демократизм; 

 • законність; 

 • верховенство права; 

 • соціальна справедливість; 

 • пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

 • рівноправність; 

 • гарантування прав і свобод; 

 • науковість;

 • -прозорість; 

 • професіоналізм та компетентність;

 • партнерство і взаємодопомога;

 • повага та взаємна довіра;

 • відкритість і прозорість;

 • відповідальність за порушення академічної доброчесності. 

2.2. Освітній заклад здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації. 2.3. Кожен учасник шкільної спільноти наділений правом вільно обирати свою громадську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів. 

2.4. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор або особа за його дорученням. 

2.5. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, ображає людину або може завдати іншої серйозної шкоди закладу, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди. 

2.6. Гідним для представників шкільної спільноти є:

 • шанобливе ставлення до символіки закладу: 

 • гімну, прапора, емблеми;

 • дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;

 • культура зовнішнього вигляду учасників освітнього процесу; 

2.7. Неприйнятним для всіх членів шкільної спільноти є:

 • навмисне перешкоджання освітній діяльності; 

 • участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю;

 • підробка та використання офіційних документів;

 • перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями;

 • ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди;

 • використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів.

3. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу 

3.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

 • дотримання норм Конституції України, Конвенції ООН «Про права дитини», законів України;

 • дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та загальної середньої освіти;

 • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності;

 • дотримання норм законодавства України про авторські права;

 • утвердження позитивного іміджу освітнього закладу, примноження його традицій;

 • об’єктивне і неупереджене оцінювання знань та вмінь здобувачів загальної середньої освіти;

 • якісне, вчасне і результативне виконання своїх функціональних обов’язків;

 • впровадження у свою діяльність інноваційних методів навчання; 

 • постійне підвищення своєї кваліфікації відповідно до вимог законодавства; 

 • дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових дослідницьких робіт тощо;

 • не розголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інші види інформації відповідно до вимог законодавства у сфері інформування та звернення громадян;

 • надання правдивої інформації про методики і результати власної навчальної (творчої, наукової) діяльності;

 • надання якісних освітніх послуг з використанням у практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;

 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

 • уникнення приватного інтересу та конфлікту інтересів;

 • відповідальність за порушення академічної доброчесності;

 • дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни

3.2.Дотримання академічної доброчесності учнями передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань,  завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей (при підготовці навчальних проектів);

 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності (під час захисту навчального проекту).

4. Порушеннями академічної доброчесності вважається:

 • фабрикація – вигадування даних та фактів, що використовуються в освітньому процесі;

 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;

 • списування – виконання письмових робіт із  залученням інших осіб та/або зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для 

 • використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання; використання мобільних телефонів та інших пристроїв зчитування інформації під час оцінювання результатів навчання категорично забороняється;

 • обман – надання свідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь- яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання учнів.

4.За порушення академічної доброчесності:

4.1.За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності, як відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії  та до такої  адміністративної відповідальності як оголошення догани.

4.2.За порушення академічної доброчесності учні можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік, ДПА);

 • зниження оцінки за виконану практичну, лабораторну роботу, письмову роботу контролюючого характеру, творчу роботу з української мови, української літератури, зарубіжної літератури, навчальний проект та ін.

 

Факти порушення академічної доброчесності педагогічними працівниками можуть бути виявлені та встановлені згідно такого порядку

 

Зміст діяльності педагога

Особа, яка порушує питання щодо академічної недоброчесності

Особи, які здійснюють перевірку щодо встановлення факту академічної недоброчесності

Хто приймає рішення про притягнення до відповідальності педагога

Підготовка методичних рекомендацій, посібників, опис, презентація власного досвіду роботи

заступник директора з НВР, або/та директор, або/та педагог школи

заступник директора з НВР, який відповідає за методичну роботу, заступник директора, що відповідає за викладання даного предмета, директор, голова м.о. вчителів

атестаційна комісія

Оцінювання результатів навчання учнів

заступник директора з НВР, або/та директор, або/ та педагог навчального закладу, або/та учень навчального, або його батьки (опікуни)

заступник директора, що відповідає за викладання даного предмета, директор, голова мо вчителів

директор

Контроль за дотриманням академічної доброчесності учнями

заступник директора з НВР, або/та директор, або/та учень навчального закладу, або його батьки (опікуни)

заступник директора, що відповідає за викладання даного предмета, директор, голова мо вчителів

директор

 

 Кожен педагог, стосовно якого порушено питання про порушення  ним академічної доброчесності  має такі права:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

 • особисто надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь - яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту  порушення академічної доброчесності та притягнення її до відповідальності;

 • оскаржити рішення про притягнення до відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції,  або до суду.

 

Факти порушення академічної доброчесності учнями можуть бути виявлені та встановлені згідно такого порядку 

 

Вид діяльності учня

Особа, яка порушує питання щодо академічної не доброчесності

Хто встановлює факт  академічної не доброчесності

Хто приймає рішення про притягнення до відповідальності

лабораторна, практична,  творча робота навчальний проект та ін.

вчитель, який викладає предмет та/або учень класу

вчитель, який викладає предмет

вчитель, який викладає предмет

тематична контрольна робота

вчитель, який викладає предмет та/або учень класу

вчитель, який викладає предмет

вчитель, який викладає предмет

підсумкова контрольна робота

вчитель, який викладає предмет та/або учень класу

вчитель, який викладає предмет

вчитель, який викладає предмет, за погодженням заступника директора з НВР

ДПА

член атестаційної комісії

атестаційна комісія

голова атестаційної комісії

 

Кожен учень, стосовно якого порушено питання щодо академічної не доброчесності, має такі права:

 • особисто надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь - яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

 • оскаржити через батьків (опікунів) рішення про притягнення до відповідальності до директора школи.

Copyright © 2012 - 2024 Луцька гімназія №18 | сайт створено «Інтернет агентство Афіна»