Головна > Про ліцей > Установчі документи

Установчі документи

СТАТУТ ГІМНАЗІЇ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Повна назва навчального закладу – комунальний заклад «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області» (скорочена назва – Гімназія № 18)

     2. Юридична адреса Луцької  гімназії № 18 Луцької міської ради Волинської області: 43024, Україна, Волинська область, м. Луцьк, пр.Відродження, 20 а. тел (03322)5-04-37, 5-12-27, 5-37-14; факс (03322)5-04-37, електронна адреса: е-mail: gymnasium18@ukr.net

     3. Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області є комунальним закладом, являється юридичною особою має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп. Ідентифікаційний номер.

      4.Засновником (власником) гімназії № 18 є Луцька міська рада.

      5. Гімназія № 18 здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства у тому числі Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 964, власним статутом.

                                               ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

       1. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

        2. Головними завданнями навчального закладу є:

 1. Забезпечення реалізації права громадян на повну загальну серед­ню освіту;
 2. Виховання громадянина України;
 3. Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народ­них традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цін­ностей українського народу та інших народів і націй;
 4. Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості усвідомленою громадянською позицією; почуттям національної са­мосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самови­значення;
 5. Виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 6. Розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 7. Реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування полі­тичних і світоглядних переконань;
 8. Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я ін­ших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
 9. Створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

   3  До складу гімназії № 18 входить загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу шестирічок.

   4. У гімназії № 18 визначена українська мова навчання.

   5. У всіх класах гімназії № 18 здійснюється поглиблене вивчення англійської мови. З І(5) класу вводиться вивчення другої іноземної мови у всіх класах: німецька або французька (за вибором учнів та їх батьків). У гімназії здійснюється вивчення польської та російської мов факультативно.

   6. З VІ(10) класу гімназії № 18 проводиться профільне навчання учнів за трьома напрямками: лінгвістичним (вивчення іноземних мов), математичним, правничим.

   7. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

   8. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 1. безпечні умови освітньої діяльності;
 2. дотриманням Державного стандарту базової та повної середньої освіти;
 3. дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освіт­ньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
 4. дотримання фінансової дисципліни.

   9. Навчальний заклад має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експери­ментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експеримен­тальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохо­чення до учасників навчально-виховного процесу;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні над­ходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

10. У Луцькій гімназії № 18 створюються та функціонують:

предметні кафедри:

української мови та літератури;

математики, фізики, інформатики;

англійської мови;

ІІ іноземної мови;

суспільних дисциплін;

зарубіжної літератури та російської мови;

науково-природничих дисциплін;

здоров’я та фізичної культури;

естетично-художніх дисциплін;

початкових класів;

психологічна служба;

творчі групи для вчителів різних категорій;

філія міського наукового учнівського товариства «Ерудит»;

школи передового педагогічного досвіду кращих вчителів міста, які працюють в гімназії;

школа молодого педагога.

  11. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і  здійснюються Луцькою міською дитячою поліклінікою.

  12.Взаємовідносини Луцької гімназії № 18 з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 1. ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

  1.Луцька гімназія № 18 планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

  2.Основним документом, що регулює навчально-виховний про­цес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план навчального закладу державної і комунальної форм  власності погоджується радою навчального закладу і  затверджується відповідним органом управління освітою, у вигляді  додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

  3.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні пра­цівники гімназії № 18 самостійно добирають програ­ми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, ди­дактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти Державного стандарту.

  4.Гімназія № 18 здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною формою навчання.

  5. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для не­повнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направ­лень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зраз­ка, документа про наявний рівень освіти. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності осо­бової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки Укра­їни зразка.

  6. У гімназії № 18 для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).  Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом по гімназії від 1 вересня кожного навчального року.

  7.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і за­кінчуються у перших класах 24.05., у 2-х-11(12)-х – 30.05., але не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1.09. до 25.12, другий з 12.01. до 30.05.

  8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством країни).

  9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної (міської) державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

  10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин, у п'ятих — дванадцятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними  установами  державної  санітарно-епідеміологічної служби.

  11.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визнача­ється розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчально­му закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

  12.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предме­ту визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

13.У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досяг­нень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань. У першому та другому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчаль­них закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки Украї­ни від 05. 02. 2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції  України 08. 02. 2001 р. за № 120/5311.

16.Прийом учнів початкової школи до першого класу гімназії здійснюється на основі «Правил конкурсного приймання дітей до гімназії», затверджених на спільному засіданні педагогічної ради та ради гімназії та погоджених в управлінні освіти Луцької міської ради.

17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закін­чили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсум­кової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за №925/5146.

18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

 1. по закінченні початкової школи — табель успішності,
 2. по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 3. по закінченні навчального закладу — атестат про повну загальну середню освіту.
 4. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюють­ся такі форми морального і матеріального заохочення: похвальні листи, грамоти, цінні подарунки (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

5.ІV. Учасники навчально-виховного процесу

 1. Учасниками навчально-виховного процесу є учні, педагогічні працівники, інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал, батьки (особи, які їх замінюють), представники підприємств, установ, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.
 2. 3а успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення як подяки, премії, нагородження цінними подарунками.
 3. Учні мають право:

  1. обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні  заняття;
  2. користуватися навчально-виробничою, науковою,    матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою,  оздоровчою  базою  навчально-виховного комплексу;
  3. на участь у науково-дослідній, експериментальній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
  4. особисто або через своїх представників брати участь в органах громадського самоврядування;
  5. брати участь в обговоренні і  вносити власні  пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
  6. брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
  7. на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їхню честь, гідність;
  8. на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
 4. Учні зобов'язані:

  1. бути справжніми громадянами своєї Батьківщини, знати та поважати герб, прапор та гімн своєї держави, шанувати національні традиції українського народу;
  2. наполегливо оволодівати знаннями,  навчальними  вміннями  та  навичками. Готуватись до вибору професійної дороги в житті;
  3. добросовісно   трудитися   для   загального   добра,   берегти   шкільне   майно, підручники, нести матеріальну відповідальність за їх пошкодження;
  4. брати   активну   участь   у   житті   класу,   в   роботі   органів   учнівського самоврядування;
  5. охороняти рідну природу, берегти її;
  6. правильно організовувати навчання, працю, відпочинок, цінувати свій і чужий час; займатися у гуртках за інтересами, клубах і спортивних секціях;
  7. систематично займатися фізкультурою і спортом;
  8. поважати батьків, рідних, брати участь в домашніх справах, вчитися веденню домашнього господарства, піклуватися про хворих, людей похилого віку та молодших;
  9. шанувати і поважати вчителя;
  10. бути дисциплінованим, скромним, ввічливим;
  11. виконувати вимоги вчителів, рішення учнівського самоврядування;
  12. дотримуватися   скромності   і   охайності   в   одязі,   носити   шкільну форму в гімназії.
 5. Педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції. Педагогічні працівники направляються на роботу до  гімназії № 18 начальником управління освіти за погодженням із директором гімназії за умовами договору на 1 рік або 3 роки.
 6. Педагогічні працівники мають право на:

  1. захист професійної честі, гідності;
  2. участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу, проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;
  3. вільний   вибір   форм,   методів,   засобів   навчання,   виявлення   педагогічної ініціативи;
  4. дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
  5. участь в роботі громадського самоврядування закладу освіти;
  6. користування подовженою оплачуваною відпусткою;
  7. одержувати компенсації при втраті роботи в зв’язку із змінами в організації роботи закладу освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програми, форм навчання, організації та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
  8. отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років.

         Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятками, передбаченими чинним законодавством.

 1. Педагогічні працівники зобов'язані:

  1. виконувати статут гімназії, правила і режим внутрішнього трудового  розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
  2. забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;
  3. настановленням і особистим прикладом утверджувати увагу до принципів загальнолюдської  моралі:   правди,   справедливості,   відданості,   патріотизму, гуманізму, доброти, чуйності, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
  4. виховувати  повагу до  батьків,   жінки,   культурно-національних,   духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою,   поглядів,   що   відмінні   від   власних,   бережливе   ставлення   до навколишнього середовища;
  5. готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
  6. дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
  7. захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічною насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;
  8. постійно  підвищувати  свій  професійний  рівень,   педагогічну  майстерність, загальну і політичну культуру;
  9. виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування гімназії, накази і розпорядження дирекції, органів державного управління освітою;
  10. займатися науковою і методичною роботою.
 2. У навчально-виховному комплексі періодично проводиться атестація педагогічних працівників. Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти і науки України.
 3. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку гімназії, не виконують посадових обов'язків, умов договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.
 4. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором гімназії згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов'язки регулюються трудовим законодавством, даним статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку гімназії, умовами договору.
 5. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до закладу освіти.
 6. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

  1. обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського   самоврядування;
  2.  звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і  органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
  3.  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
  4.  на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
 7. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

  1. забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної се­редньої освіти за будь-якою формою навчання;
  2. постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
  3. поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, дер­жавної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цін­ностей інших народів;
  4. виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
 8. Представники громадськості зобов'язані:

  1. дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість, вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

V. УПРАЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 1. Гімназія № 18 підконтрольні і підзвітна міській раді, підпорядкована управлінню освіти Луцької міської ради.

  1. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.
  2. Директор навчального закладу призначається і звільнюється з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директо­ра, педагогічних працівників здійснюється відповідним органом управління освіти за поданням директора з дотриманням чинного за­конодавства.
 2. Вищим органом громадського самоврядування гімназії № 18 є конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

  1. Делегати загальної конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

   1. працівників гімназії № 18 – зборами трудового колективу;
   2. учнів гімназії № 18 другого-третього ступеня – класними зборами;
   3. батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
  2. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 40%, учнів - 30%, батьків і представників громадськості – 30 %.   
  3. Термін їх повноважень становить 1 рік.
  4. Загальна конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішен­ня приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
  5. Право скликати конференцію мають голова ради навча­льного закладу, учасники конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор на­вчального закладу, засновник.
  6. Конференція:

   1. обирає раду навчального закладу, її голову, встановлюють те­рмін їх повноважень;
   2. заслуховує звіт директора і голови ради навчального закладу; розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансо­во-господарської діяльності навчального закладу;
   3. затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності  гімназії № 18;
   4. приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;       
 3. У період між загальними конференціями діє рада гімназії № 18.

  1. Метою діяльності ради є:

   1. сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
   2. формування позитивного іміджу та демократичного стилю управ­ління гімназії № 18;
   3. розширення колегіальних форм управління навчальним закладом; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;
  2. Основними завданнями ради є:

   1. підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємо­дії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвит­ку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
   2. формування навичок здорового способу життя;
   3. створення належного педагогічного клімату в гімназії №18; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
   4. підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів; творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
   5. сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
   6. підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
   7. ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
   8. стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
   9. зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихован­ців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.  
  3. До ради обираються пропорційно представники від педаго­гічного колективу, учнів (вихованців) II—III ступенів навчання, ба­тьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальною конференцією гімназії № 18.

   1. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальною конференцією.
   2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
  4. Рада гімназії № 18 діє на засадах: пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів осо­би, суспільства, держави; дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

   1. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).
   2. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
   3. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також члена­ми ради.
   4. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
   5. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
   6. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Ста­туту навчального закладу, доводяться в          7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
   7. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
   8. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету гімназії № 18.
  5.  Очолює раду гімназії № 18 голова, який обирається із складу ради.

   1. Голова ради може бути членом педагогічної ради.
   2. Головою ради не можуть бути директор та його заступник.
   3. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
   4. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організаці­єю навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та куль­турно-масових заходів.
  6.   Рада навчального закладу:

   1. організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
   2. вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
   3. спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи            гімназії № 18 та здійснює контроль за його виконанням;
   4. разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Стату­ту навчального закладу;
   5. затверджує режим роботи навчального закладу;
   6. сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрун­товуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого са­моврядування;
   7. приймає рішення спільно з педагогічною радою про представ­лення до нагородження випускників гімназії № 18 золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними ли­стами «За високі досягнення у навчанні» та "похвальними грамота­ми «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
   8. разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навча­льних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, вра­ховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
   9. погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
   10. заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
   11. бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорен­ня питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
   12. виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліп­шення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
   13. виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
   14. вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
   15.  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
   16.  сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівниц­тві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);      
   17.  розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги уч­ням (вихованцям);
   18. розглядає питання родинного виховання;
   19. бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в неспри­ятливих соціально-економічних умовах;
   20. сприяє педагогічній освіті батьків;   
   21. сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
   22. розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої осві­ти учнями (вихованцями);
   23. організовує громадський контроль за харчуванням і медичним   обслуговуванням учнів (вихованців);
   24. розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
   25. вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
   26. може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих на­прямів роботи.
  7. Склад комісій та зміст їх робота визначаються радою.
 4. При гімназії № 18 за рішенням конференції діє піклувальна рада.
 5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступно­сті загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

  1. Основними завданнями піклувальної ради є:

   1. сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;
   2. співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприєм­ствами, установами, навчальними закладами, окремими громадяна­ми, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (ви­хованців) у навчальному закладі;
   3. зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоров­чої бази навчального закладу;
   4. організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихова­нців), педагогічних працівників;
   5. вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фо­нду загальнообов'язкового навчання;
   6. запобігання дитячій бездоглядності;
   7. сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
   8. стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);
   9. всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та навчальним закладом.    
  2. Піклувальна рада формується у складів 15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

   1. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (кон­ференції) навчального закладу шляхом голосування простою біль­шістю голосів.
   2. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
   3. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчаль­но-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.
   4. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.
  3. Піклувальна рада діє на засадах: пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;. дотримання вимог законодавства України; самоврядування; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

   1. Робота піклувальної ради планується на рік. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
   2. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому при­сутні не менше двох третин її членів.
   3. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
   4. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
   5. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відо­ма колективу гімназії № 17, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.
  4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом
   голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

   1. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
   2. Голова піклувальної ради скликає і координує роботу піклувальної ради; готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; визначає функції заступника, секретаря та інших членів; представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та ор­ганізаціях з питань, віднесених до її повноважень.
   3. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повнова­ження членам піклувальної ради.
  5. Піклувальна рада має право:

   1. вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загально­освітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) про­позиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
   2. залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
   3. вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази гімназії № 18;
   4. стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців); 
   5. брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосу­ються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
   6. створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;
 6. Директор навчального закладу:

  1. здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раці­ональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
  2. організовує навчально-виховний процес;
  3. забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
  4. відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
  5. створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та поза­шкільній роботі, проведення виховної роботи;
  6. забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
  7. підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
  8. забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
  9. призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабіне­тами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
  10. контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
  11. здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
  12. розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
  13. видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і конт­ролює їх виконання;
  14. за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчаль­ного закладу;
  15. створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання виховання; несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
  16. Може розпоряджатися бюджетними коштами по загальному і спеціальному фондах.
 7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затвер­джується відповідним органом управління освітою.

  1. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки      (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічно­го працівника.
  2. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального ро­ку допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою зго­дою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
 8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

  1. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.
 9. Педагогічна рада розглядає питання:

  1. удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи гімназії № 18;  переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі доку­ментів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
  2. підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
  3. морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу.
 10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

  1. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд ак­туальні питання навчально-виховного процесу.
 11. В гімназії № 18 можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 1. Матеріально-технічна база гімназії № 18 включає бу­дівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відобра­жено у балансі навчального закладу.
 2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту гімназії № 18 та укладених ним угод.
 3. Гімназія № 18 відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповіда­льність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передба­чених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного зако­нодавства.
 5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база гімназії № 18 складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюса­рної, токарної, обслуговуючої праці), а також спортивних, актового залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного і комп'ютерного кабінетів, їдальні, приміщення  для  інженерно-технічного  та  навчально-допоміжного персоналу.
 6. Гімназія № 18 має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, зона відпочинку.

VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Фінансово-господарська  діяльність   навчального   закладу здійснюється на основі його кошторису.
 2. 6.2.      Джерелами формування кошторису навчального закладу є: кошти засновника; кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому но­рмативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечен­ня вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;  кошти фізичних, юридичних осіб; кошти, благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
 3. У навчальному закладі державної чи комунальної форм власності створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок ко­штів, залучених з інших джерел.

  1. Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.
  2. Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового на­вчання здійснюються цим навчальним закладом згідно з наказом ди­ректора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.
  3. Контроль за правильним використанням коштів фонду загально­го обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.
 4. Гімназія № 18 має право на придбання та оренду необ­хідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися по­слугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
 5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими ак­тами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно або через централізовану бухгалтерію.
 6. Звітність про діяльність гімназії № 18 встановлюється відповідно до законодавства.

VІІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 1. Гімназія № 18 за рахунок матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
 2. Гімназія № 18 має право відповідно до чинного законо­давства укладати угоди про співробітництво з навчальними закла­дами, науковими установами, підприємствами, організаціями, гро­мадськими об'єднаннями інших країн.

ІХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
 2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та управління освіти Луцького міськвиконкому.
 3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власни­ком) відповідно до законодавства.

Х.  РЕОРГАНІЗАЦІЯ  АБО ЛІКВІДАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Луцької гімназії № 18 приймає засновник.

  1. Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
  2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
  3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять пов­новаження щодо управління навчальним закладом.
 2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії № 18, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
 3. У випадку реорганізації права та зобов'язання Луцької гімназії № 18 переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

 

 


 

Copyright © 2012 - 2024 Луцька гімназія №18 | сайт створено «Інтернет агентство Афіна»