Початкова школа

Оцінювання результатів навчальних досягнень учнів 1, 2-х класів із використанням колірної гами LEGO

Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню. Оцінювання – це  процес отримання даних про стан сформованості результатів навчання учнів, аналіз отриманих даних та формулювання на його основі суджень про об'єкт, який оцінюють. Оцінювання здійснюємо з метою відстеження особистого розвитку учнів й ходу опанування ними навчального досвіду як   основи компетентності  та побудови індивідуальної освітньої траєкторії особистості.

          Результати формувального оцінювання особистих надбань учнів 1-2 класу здійнюємовербальною оцінкою за допомогою оцінювальних суджень.  Оцінювання письмових робіт – з використанням цеглинокLEGO. Тематичні діагностувальні роботи виражати за допомогою оцінних суджень.

Оцінювання письмових робіт  учнів з використанням колірної гами LEGO дає можливість візуалізувати результати роботи кожного учня та, відповідно до отриманих результатів, вибудувати індивідуальну траєкторію поступу дитини, досягнення нею конкретних очікуваних результатів, передбачених чинною Програмою та обов’язковихочікуванихрезультатів, передбаченихДержавним стандартом початковоїосвіти. Звертаємо увагу, що оцінюємо не роботу в цілому, а за результами виконання завдань. Тому одна робота може мати стільки кольорів цеглинок–  скільки завдань.

З метою встановлення зворотнього зв’язку, виявлення прогресу здобувачів освіти відносно себе самого, організовуємо самоаналіз виконаних завдань та роботу над виправленням і попередженням помилок.

1 клас

Інтегрований курс «Навчанняграмоти»

Змістовні лінії

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

РезультатинавчальнихдосягненьучнівіззастосуваннямколірноїгамиLEGO

Взаємодіємо усно

з увагоюсприймаєусніреплікиспіврозмовника, доречнореагує на них; виконуєнавчальні та ігровідіївідповідно до прослуханоїінструкції; слухає й розумієкороткемонологічневисловлення; відповідає на запитання за змістомпрослуханого (хто? що? де? коли? як?); розповідає, про щомовиться в тексті, якийпрослуховувався; ділитьсясвоїмипочуттями та емоціямивідпочутого; розповідає, щозацікавило в усномуповідомленні; відтворює у ролях (з учнямиабовчителем) діалогізпрослуханихказок, розповідей; вступає в діалог на теми, яківикликаютьзацікавлення; самостійноформулюєрепліки (запитання) до испіврозмовника за змістомпопередньопідготовленоїкороткоїбесіди на добре знайому тему; уважнослухаєспіврозмовника й адекватно відповідає на йогозапитання; користується формулами мовленнєвогоетикету в ситуаціяхнавчального та побутовогоспілкування (вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з проханням); дотримується правил спілкування з людьми різноговіку; використовуєвідповідно до ситуаціїспілкуваннянесловеснізасоби (жести, мімікатощо); регулюєдихання, силу голосу і темп мовлення у процесіспілкування; повторюєуслід за вчителемзразокзв’язноговисловлення (обсягом 2-3 речення) зізбереженнямйогозмісту та інтонаційнихособливостей; переказуєзнайомуказку, короткий прослуханий текст з опорою на поданімалюнки, словосполучення, запитання, план; самостійнобудуєкороткезв’язневисловлення за поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серієюмалюнків), на основіпрослуханого тексту абовипадку з життя.

Учень/учениця виконує завдання на продуктивно – творчому рівні у змінених з певним ускладненням (стосовно типової)навчальних ситуаціях

Маєзначніуспіхи. Завданнявиконує правильно, без помилок, в повніймірі. (Сформовано)

 

 

 

 

Учень/учениця виконує завдання на продуктивному рівні в аналогічних типовим навчальних ситуаціях.

Демонструєпомітнийпрогрес. Завданнявиконуєсамостійно, але є незначніпомилки, неточності.(Формується)

 

 

 

 

 

Учень/учениця виконує завдання на репродуктивному рівні реалізаціі навчальної діяльності  у типових навчальних ситуаціях.

Потребуєдопомогивчителя. Завданнявиконує за допомогоювчителя, допускаєбагатопомилок.(Формується)

 

 

 

 

Читаємо

читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами); виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів,звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення; правильно інтонує речення, у кінці яких стоять різні розділові знаки (після попередньої підготовки); читає і називає нескладні за змістом і формою фольклорні та літературні тексти (загадка, лічилка, казка, вірш, оповідання); виділяє в структурі тексту заголовок; пояснює зв’язок заголовка та ілюстрацій зі змістом твору (у прозорих випадках); виявляє розуміння фактичного змісту невеликих за обсягом і нескладних текстів: пояснює, яка подія відбулася, називає персонажів твору, відповідає на запитання за змістом прочитаного; пояснює, якими словами в тексті автор описує характер героя, його зовнішність, передає красу природи і т. ін.(з допомогою вчителя); переказує близько до змісту прочитаний твір чи окремі його епізоди з опорою на ілюстрації, запитання вчителя; висловлює власне ставлення до прочитаного: хороший/поганий вчинок, хто сподобався/не сподобався в творі, які епізоди найбільше запам’яталися, вразили; читає в ролях діалоги з казок, оповідань, віршів (після попередньої підготовки); має уявлення про найважливіші джерела інформації: дитячі книжки, журнали, енциклопедії, телебачення, бібліотека, Інтернет; розрізняє вербальну і візуальну інформації в тексті; знаходить за завданням учителя потрібну візуальну інформацію в дитячій книжці, дитячому журналі, пояснює її зміст; знаходить і називає елементи дитячої книжки (прізвище автора, заголовок, ілюстрації), спираючись на них, висловлює здогад, прощо може розповідатися в книжці (творі); розрізняє дитячі книжки казок, оповідань, віршів у виданнях зчітко вираженим поліграфічним оформленням (ілюстраціями,заголовком, графічним представленням тексту); дотримується правил збереження книжки та гігієни читання (під керівництвом дорослого); пояснює свої читацькі вподобання (яким темам надає перевагу); відповідає на запитання, про що (про кого) любить читати; називає своїх улюблених літературних героїв

Взаємодіємо письмово

називає і розбірливо пише всі рукописні малі й великі літери українського алфавіту, дотримуючись графічних, технічних, гігієнічних вимог; розрізняє друковане і рукописне письмо; списує слова і речення з друкованого і рукописного тексту; пише під диктування слова, речення з 3-4 слів; добирає й записує назву малюнка, заголовок до тексту (з допомогою вчителя); складає й записує речення за ілюстрацією, життєвою ситуацією(самостійно та з допомогою вчителя); дотримується культури оформлення письмових робіт; перевіряє написане; виявляє і виправляє недоліки письма (графічні, орфографічні, пунктуаційні) самостійно чи з допомогою вчителя

Досліджуємо медіа

сприймає зміст і форму простих медіапродуктів (малюнки, світлини, комікси, дитячі журнали, мультфільми тощо), бере участь в їх обговоренні; бере участь в обговоренні змісту і форми медіапродуктів; розповідає про свої враження від прослуханих / переглянутих медіапродуктів

Досліджуємо мовні явища

має уявлення про мовні звуки; розрізняє голосні і приголосні звуки за звучанням та способом вимовляння; правильно вимовляє тверді й м’які, дзвінкі й глухі приголосні звуки; відтворює ланцюжок звуків у почутому слові (без явищ асиміляції); пояснює зміну значення слова в результаті заміни одного зі звуків; має уявлення про букви, розрізняє звуки і букви; позначає мовні звуки буквами на письмі; правильно записує слова, вимова й написання яких збігаються; правильно позначає на письмі м’якість приголосних звуків; відтворює алфавітні назви букв; має уявлення про склад, вимовляє слова по складах; пояснює співвідношення між звуками і буквами у складі, слові; поділяє на склади слова під час переносу їх частин в інший рядок; має уявлення про наголос, визначає на слух склад, який вимовляється з більшою силою голосу; розрізнює наголошений і ненаголошені склади в слові; правильно наголошує загальновживані слова; пояснює залежність значення слова від зміни наголосу в ньому (в окремих випадках); має уявлення про номінативну функцію слова; співвідносить слово і зображення відповідного предмета, дії, ознаки, числа розрізняє близькі й протилежні за значенням слова; розпізнає слова, які мають кілька значень; доповнює тематичні групи слів; встановлює відповідність між родовою і видовими назвами; упізнає і розрізняє слова – назви предметів, ознак, дій, чисел, службові слова (з допомогою вчителя) ставить до слів питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки? (з допомогою вчителя); має уявлення про речення; розпізнає речення за графічними орієнтирами (велика буква на початку, розділовий знак у кінці); визначає кількість слів у реченні, яке складається з 1-4 слів інтонаційно правильно вимовляє (читає) розповідні, питальні й окличні речення і відповідно оформлює їх на письмі (використовує відповідні розділові знаки) дотримується правила вживання великої літери на початку речення; доповнює речення 1-2 словами за змістом; складає речення за малюнком, з поданих слів, на задану тему; має уявлення про текст (практично відрізняє його від речення); добирає заголовок до тексту (з допомогою вчителя) визначає кількість речень у тексті (з 2-4 речень), виявляє їх межі за графічними орієнтирами

 

2 клас

Змістовні лінії

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Результатинавчальнихдосягненьучнівіззастосуваннямколірноїгамилеґо

Взаємодіємо усно

з увагою сприймає усні репліки співрозмовника, перепитує, доречно реагує на них; виконує сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених учителем навчальних завдань; сприймає монологічне висловлення й використовує усну інформацію з конкретною метою;

відповідає на запитання за змістом  прослуханого і ставить запитання до усного повідомлення; відтворює основний зміст усного повідомлення; вибирає інформацію з почутого і пояснює, чому вона зацікавила, обговорює її з іншими особами; висловлює своє ставлення до почутого: до подій, персонажів тексту; розповідає про власні почуття, які викликав прослуханий текст; пояснює, чому щось подобається, а щось ні; бере участь у розігруванні діалогів за змістом малих фольклорних форм, казок, віршів, використовує доречно силу голосу, темп мовлення, міміку, жести, рухи; вступає в діалог, підтримує й ініціює діалог на добре відому тему та на теми, які викликають зацікавлення; користується формулами мовленнєвого етикету (ввічливими словами); дотримується правил спілкування; використовує відповідно до ситуації спілкування несловесні засоби (жести, міміка тощо); регулює дихання, силу голосу і темп мовлення у процесі спілкування; усно переказує текст з опорою на допоміжні матеріали (ілюстрація, план, опорні слова, словосполучення); створює власне висловлення за ілюстраціями; розповідає про свої спостереження, враження, події з власного життя; впевнено висловлює свої думки

Учень/учениця виконує завдання на продуктивно – творчому рівні у змінених з певним ускладненням (стосовно типової)навчальних ситуаціях

Маєзначніуспіхи. Завданнявиконує правильно, без помилок, в повніймірі. (Сформовано)

 

 

 

 

Учень/учениця виконує завдання на продуктивному рівні в аналогічних типовим навчальних ситуаціях.

Демонструєпомітнийпрогрес. Завданнявиконуєсамостійно, але є незначніпомилки, неточності. (Формується)

 

 

 

 

 

Учень/учениця виконує завдання на репродуктивному рівні реалізаціі навчальної діяльності  у типових навчальних ситуаціях.

Потребуєдопомогивчителя. Завданнявиконує за допомогоювчителя, допускаєбагатопомилок.(Формується)

 

 

Читаємо

читає вголос правильно, свідомо, плавно, цілими словами нескладні за змістом і формою тексти; виявляє початкові уміння читати мовчки;

пояснює значення більшості слів, ужитих у прямому та переносному значеннях; знаходить у тексті незнайомі слова, з’ясовує їх значення, користуючись виносками, тлумачним словником, а також через контекст (з допомогою вчителя); правильно інтонує прості речення будь-якого виду; користується найпростішими прийомами регулювання темпу читання, сили голосу, дихання  залежно від змісту тексту  (самостійно та за завданням учителя); самостійно читає, практично розрізняє з опорою на найпростіші  жанрові  особливості тексти малих фольклорних форм, що опрацьовувалися під час навчання, а також літературних жанрів (казка, вірш, оповідання, уривки з повістей-казок), правильно їх називає, визначає емоційний настрій; самостійно читає та розрізняє нехудожні тексти за відсутністю у їх змісті діалогів, яскравих образних висловів, наявністю наукових понять, фактів, історичних дат, передачі інформації; виділяє в структурі художнього і нехудожнього текстів заголовок, ілюстрації, схеми, таблиці, використовує їх для прогнозування  орієнтовного змісту тексту та кращого його розуміння; виявляє розуміння фактичного змісту тексту та основних думок художніх і нехудожніх текстів (з допомого вчителя); пояснює, які, де, коли відбулися події; визначає, правильно називає персонажів художнього твору, виділяє серед них головного; перераховує цікаві факти, важливі ідеї в інформаційному тексті; встановлює зв’язки між подіями, дійовими особами; ставить запитання за фактичним змістом прочитаного з метою уточнення свого розуміння;

розпізнає, називає в тексті яскраві, образні слова, вислови, пояснює їх роль у творі (з допомогою вчителя); передає зміст (детально або вибірково) твору чи окремих епізодів з дотриманням логіки викладу, а також з урахуванням структурних елементів тексту: зачину, основної частини, кінцівки; пояснює вчинки персонажів у творі, висловлює  щодо них найпростіші оцінні судження; обґрунтовує свої висновки (з допомогою вчителя); розповідає про свої загальні враження, почуття від прочитаного, (що саме сподобалося / не сподобалося, що було цікаво / нецікаво, що нового дізнався / дізналась), підтверджує свої думки фактами з тексту; пов’язує  зміст прочитаного зі своїми знаннями, попереднім читацьким, а також власним життєвим емоційно-чуттєвим досвідом; передає власне ставлення до подій, вчинків персонажів  через ілюстрування, декламацію, рольові ігри, інсценізацію твору чи окремих його епізодів (з використанням вербальних і невербальних засобів художньої виразності); імпровізує з репліками, відтворюючи діалоги з казок, віршів, оповідань; бере участь у колективному обговоренні прочитаного: зацікавлено й уважно слухає співрозмовників, толерантно ставиться до їхніх думок, пояснює своє розуміння дискусійних питань;

знає і називає найважливіші інформаційні ресурси: бібліотека, Інтернет, телебачення, дитячі газети, журнали, книжки, довідкові видання; знаходить у нехудожніх і навчальних текстах відповіді на запитання, поставлені вчителем;здійснює пошук потрібної інформації у дитячих довідкових виданнях;виявляє в тексті і пояснює зміст графічної інформації (таблиця, схема, емотикони тощо);аналізує одержану інформацію, звертається до дорослих (коли є сумнів) за підтвердженням її правдивості, достовірності;застосовує одержану інформацію в навчальній діяльності та практичному досвіді;перетворює вербальну інформацію із суцільного тексту у візуальну (малюнок, кадри до мультфільму, таблиця, схема тощо);розпочинає ознайомлення з новою дитячою книжкою з розглядання її структурних елементів: обкладинки, титульного аркуша, ілюстрацій, змісту (переліку)творів, правильно  їх називає;передбачає орієнтовний зміст твору, дитячої книжки за вказаними елементами;розрізняє дитячі книжки за типом видання: книжка-твір, книжка-збірка, енциклопедія, дитячий журнал, словник;

добирає для читання дитячі книжки  на відповідну тему: казки про тварин, пригоди,  фантастика та ін.;визначає мету свого читання (для проведення цікавого дозвілля, знаходження потрібної інформації та ін.), обирає, читає відповідні книжки, пояснює свій вибір;перечитує книжки, окремі їх епізоди для кращого  розуміння змісту та вдосконалення навички читання; має уявлення про жанри й теми дитячого читання;називає твори, дитячі книжки, що сподобалися, розповідає, які епізоди справили найбільше враження;називає кілька прізвищ авторів прочитаних творів;називає державні символи України й окремі національні символи, традиції українського народу

Взаємодіємо письмово

пише розбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; дотримується свідомо гігієнічних правил письма; дотримується культури оформлення письмових робіт: розташовує самостійно заголовок  у рядку, дотримується поля, правого і лівого краю сторінки, абзаців, робить акуратні виправлення; розташовує слова й віршові строфи в колонку;

записує слова в таблицю; обмінюється елементарними письмовими повідомленнями (записка, лист, вітальна листівка та ін.); обирає для написання повідомлення відповідне оформлення (шрифт, розмір, колір тощо); відновлює деформований текст з 3-4 речень; створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему; перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст;  виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); удосконалює текст із часто повторюваними словами шляхом заміни їх синонімами та займенниками (без уживання термінів)

Досліджуємо медіа

сприймає й обговорює прості медіапродукти; обговорює зміст і форму простих медіапродуктів, розповідає, про що в них ідеться; визначає, кому і для чого призначений медіапродукт; пояснює зміст вербальної і невербальної інформації в медіапродуктах; висловлює свої думки і почуття з приводу прослуханих / переглянутих медіапродуктів (коміксів, дитячих журналів, реклами); створює прості медіапродукти (листівка, sms-повідомлення, фотоколаж тощо) з допомогою інших осіб

Досліджуємо мовні явища

аналізує звуко-буквений склад слова; експериментує зі словами: змінює, додає, вилучає один звук (букву), склад у словах так, щоб вийшло інше слово; правильно вимовляє слова з дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим; правильно вимовляє й записує слова з апострофом; правильно наголошує загальновживані слова; експериментує з наголосом: порівнює і пояснює значення слів, які відрізняються лише наголосом; ділить слова на склади; переносить слова з рядка в рядок складами; не відриває при переносі від слова склад, позначений однією буквою;  правильно переносить слова зі збігом приголосних, з літерами ь, й, буквосполученнями дж, дз, йо, ьо, апострофом; правильно читає (напам’ять або із запису) український алфавіт;  розташовує 5-6 слів за алфавітом з орієнтацією на першу літеру; користується алфавітом у роботі з навчальними словниками; розпізнає слова, близькі і протилежні за значенням; розрізняє пряме й переносне значення слів; пояснює різні значення багатозначних слів (з допомогою вчителя); розподіляє ряд слів на 2 групи за смисловою ознакою;  доповнює кожну групу 2-3 словами;

доречно вживає слова різних лексичних груп у власному мовленні; розрізняє слова, які відповідають на питання хто? і що?;  правильно вживає велику / малу літери у власних / загальних назвах; змінює іменники за числами (один – багато); впізнає слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які? окремо та в реченнях, у тексті;  утворює словосполучення іменників з прикметниками;  добирає до відомого предмета відповідні ознаки; впізнає слова-назви дій, ставить до них питання;  добирає влучно дієслова для висловлення власних думок; розрізняє слова, які називають числа, ставить до них питання скільки?;

утворює словосполучення числівників з іменниками; розрізняє слова, що називають предмети, ознаки, дії, числа, ставить до них питання; добирає самостійно 4-6 слів, які відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки?; розподіляє слова на групи за значенням та питаннями (за частинами мови); упізнає в реченні службові слова; пише їх окремо від інших слів; пов’язує між собою слова за допомогою службових слів; розпізнає речення за його основними ознаками;пояснює роль різних видів речень для досягнення мети спілкування;правильно відтворює інтонацію розповідних, питальних і спонукальних, окличних та неокличних речень;  використовує  відповідні розділові знаки в кінці речень під час письма;

поширює речення словами за поданими питаннями; складає і записує речення за малюнком, на задану тему;розпізнає текст за основними ознаками; розрізняє текст-розповідь і текст-опис та пояснює їх призначення;добирає заголовок до тексту; визначає в тексті зачин, основну частину, кінцівку; знаходить у художніх текстах виражальні засоби мови, пояснює їх роль;складає і записує невеликий текст (3-4 речення) за ілюстрацією, серією малюнків, про події з власного життя;

використовує займенники, прислівники, контекстні синоніми (без уживання термінів) для зв’язку речень у тексті та уникнення повторів

перевіряє і вдосконалює власні тексти, усуваючи лексичні повтори

 

 

 

Математика

Змістовні лінії

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Результатинавчальнихдосягненьучнівіззастосуваннямколірноїгамилеґо

Числа, дії з числами. Величини

відтворюєпослідовність чисел у межах сотні; читає і записує числа, утворює числа різними способами; визначає десятки й одиниці у складідвоцифрового числа; порівнює числа різними способами; виконуєдодавання та віднімання на основінумерації чисел; розумієсутністьарифметичнихдійдодавання і віднімання; прогнозує результат додавання та віднімання; володієнавичкамидодавання і відніманняодноцифрових чисел у межах 10; використовує у мовленніназвикомпонентів та результатіварифметичнихдійдодавання і віднімання; коментуєвиконанняобчислень; знаходить число, яке на кількаодиницьбільше (менше) за дане; розумієсутністьрізницевогопорівняння чисел; знаходить, на скількиодне число більшеабоменше за інше; користується в обчисленняхпереставним законом додавання; встановлюєвзаємозв’язокміждіямидодавання і віднімання, використовуєйогопід час обчислень; визначаєневідомий компонент діїдодавання і знаходитьйогозначення; вимірює і порівнюєвеличини: довжину, масу, місткість; використовуєкороткіпозначення величин (сантиметр – см, дециметр – дм, метр – м); маси (кілограм – кг); місткості (літр – л); часу (година – год, доба, тиждень); додає і віднімаєіменовані числа, подані в одних одиницяхвеличини; користуєтьсяінструментами й допоміжнимизасобами для вимірювання величин; користуєтьсягодинником (у межах цілих годин) і календарем для відстеженняподій у своємужитті, спостережень у природітощо; оперуєгрошима в уявному (ігровому) процесікупівлі-продажу, використовуєїхкороткіпозначення (гривня – грн, копійка – к.);визначає розрядний склад двоцифрового числа; подає числа у вигляді суми розрядних доданків; володіє навичками додавання і віднімання чисел у межах 100; перевіряє правильність обчислень; коментує виконання обчислень; розуміє сутність дій множення і ділення; використовує у мовленні назви компонентів та результатів дій множення і ділення; використовує в обчисленнях взаємозв’язок між множенням і діленням; використовує в обчисленнях переставний закон множення, взаємозв’язок між множенням і діленням, правила множення і ділення з числами 1 і 0, ділення рівних чисел; розуміє неможливість ділення на нуль; застосовує в обчисленнях знання таблиць множення чисел 2 і 3 та відповідних випадків ділення; обчислює значення виразів, що містять інші табличні випадки множення і ділення, з опорою на таблиці; прогнозує результат множення та ділення, перевіряє правильність обчислень; знаходить число, яке у кілька разів більше (менше) за дане; розуміє сутність кратного порівняння чисел; обчислює результат кратного порівняння чисел; визначає невідомий компонент дій множення і ділення, обчислює його значення; коментує виконувані дії.

Учень/учениця виконує завдання на продуктивно – творчому рівні у змінених з певним ускладненням (стосовно типової)навчальних ситуаціях

Маєзначніуспіхи. Завданнявиконує правильно, без помилок, в повніймірі. (Сформовано)

 

 

 

 

Учень/учениця виконує завдання на продуктивному рівні в аналогічних типовим навчальних ситуаціях.

Демонструєпомітнийпрогрес. Завданнявиконуєсамостійно, але є незначніпомилки, неточності.(Формується)

 

 

 

 

 

 

Учень/учениця виконує завдання на репродуктивному рівні реалізаціі навчальної діяльності  у типових навчальних ситуаціях.

Потребуєдопомогивчителя. Завданнявиконує за допомогоювчителя, допускаєбагатопомилок. (Формується)

 

Вирази, рівності, нерівності

читає і записує математичні вирази: сума і різниця; обчислює значення виразів на 1 – 2 дії;  встановлює відношення рівності й нерівності між числами й числовими виразами; записує математичні твердження, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів; знаходить значення числового виразу та буквенного виразу із заданим значенням букви; встановлює залежності між компонентами і результатом арифметичної дії; застосовує правило порядку виконання дій у виразах без дужок та з дужками.

Геометричні фігури

орієнтується на площині і в просторі, описує або зображає схематично розміщення, напрямок і рух об’єктів; розпізнає геометричні фігури за істотними ознаками; співвідносить реальні об’єкти з моделями та зображеннями геометричних фігур; моделює геометричні фігури; вимірює довжину відрізка; креслить відрізки заданої довжини; називає елементи геометричних фігур; будує прямокутник (квадрат) на аркуші в клітинку; розрізняє круг і коло; вимірює сторони геометричних фігур; обчислює довжину ламаної, периметр многокутника.

Математичні задачі і дослідження

розв’язує прості сюжетні задачі, які є моделями реальних ситуацій; створює допоміжну модель задачі різними способами; оцінює з допомогою вчителя правильність розв’язання задачі; складає прості сюжетні задачі; виконує елементарні дослідження математичних закономірностей з допомогою вчителя; розв’язує прості і складені задачі з геометричним змістом; обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання; планує розв’язання сюжетної задачі; створює математичну модель задачі; шукає різні способи розв’язання задачі; складає сюжетні задачі на 2 дії.

Робота з даними

читає дані, вміщені на схематичному рисунку, в таблиці; вносить дані до схем; користується даними під час розв’язування практично зорієнтованих задач і в практичних ситуаціях; виділяє дані, вміщені в таблицях, графах, на схемах, лінійних діаграмах; вносить дані до таблиць; визначає, чи достатньо даних для розв’язування проблемної ситуації.

 

Громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна, природнчаосвітнігалузі «Я досліджуюсвіт»

Змістовні лінії

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Результатинавчальнихдосягненьучнівіззастосуваннямколірноїгамилеґо

Людина

усвідомлює людину як частину природи і суспільства, її відмінності від інших живих істот; розповідає про себе, називає адресу проживання; складає словесний портрет «Який (яка) Я», «Чим відрізняюсь від інших», «Що я вмію», «Чого хочу навчитись»; володіє найпростішими гігієнічними навичками, навичками самообслуговування; описує можливі ризики для життя і здоров'я вдома, у школі, на вулиці; розуміє переваги акуратності, доброзичливості, чесності; досліджує свій організм; ухвалює рішення щодо простих побутових ситуацій з користю для здоров’я і безпеки; визначає здорові та шкідливі звички, правила догляду за органами тіла; досліджує позитивні і негативні впливи на вибір здорової та безпечної поведінки

Учень/учениця виконує завдання на продуктивно– творчому рівні у змінених з певним ускладненням (стосовно типової)навчальних ситуаціях

Маєзначніуспіхи. Завданнявиконує правильно, без помилок, в повніймірі.

(Сформовано)

 

 

 

Учень/учениця виконує завдання на продуктивному рівні в аналогічних типовим навчальних ситуаціях.

Демонструєпомітнийпрогрес. Завданнявиконуєсамостійно, але є незначніпомилки, неточності.

(Формується)

 

 

 

Учень/учениця виконує завдання на репродуктивному рівні реалізаціі навчальної діяльності  у типових навчальних ситуаціях.

Потребуєдопомогивчителя. Завданнявиконує за допомогоювчителя, допускаєбагатопомилок.(Формується)

 

 

Людина серед людей

цікавиться минулим своєї сім’ї; пояснює, що може робити в сім’ї; розрізнює минуле, сучасне, майбутнє (було – є – буде); знає склад сім’ї, імена членів сім’ї, де працюють батьки, хто вони за професією; знає, хто працює в школі; має уявлення про свої обов’язки як школяра, правила поведінки на уроці, на перерві; доречно вживає слова етикету (вітання, прохання, прощання, звертання, подяки, вибачення); доброзичливо спілкується з іншими в спільній діяльності; розрізняє вчинки, дає їм оцінку з погляду моральності; має уявлення про необхідність доброзичливого і уважного ставлення до старших; використовує правила культурної поведінки в громадських місцях, що ґрунтуються на врахуванні інтересів інших; добирає докази до своїх висновків; не порушує права інших дітей, виявляє і засуджує вчинки, які ображають або принижують інших; співпрацює в групах для досягнення спільних цілей

Людина в суспільстві

знає назву країни, її столицю; має уявлення про зміст символів держави (прапор, герб, гімн, українська мова), історичні пам'ятки свого краю; виявляє зв’язки між людьми в суспільстві (хто про кого дбає, значення праці людей для добробуту країни; орієнтується у найближчому просторі; долучається до корисних справ громади; розпитує і збирає інформацію про свій край і державу, історичні події, відомих осіб; розпитує старших про минуле, бере активну участь у спільних заходах державного значення; дотримується встановлених правил поведінки під час державних свят, класних, шкільних і громадських заходів

Людина і світ

має уявлення про різноманітність людей у світі, називає деякі країни; усвідомлює необхідність доброзичливого ставлення до інших країн та народів, наводить приклади виробів, які допомагають людині в побуті, приклади винаходів людства; виявляє інтерес до інформації про інші країни і народи; на конкретних прикладах доводить важливість взаємозв’язків і взаємодії між країнами; виявляє доброзичливе ставлення до людей інших національностей, до їхніх культур і звичаїв

Людина і природа

розпізнає тіла неживої і живої природи ,рукотворні об’єкти; розуміє значення сонячного світла і тепла на Землі; має уявлення про повітря, воду, ґрунт, їх властивості, про різноманітність живих організмів, розповідає про добові та сезонні зміни в природі, усвідомлює причини їх повторюваності; групує об’єкти природи за однією ознакою; встановлює найпростіші взаємозв’язки в живій і неживій природі між живими організмами і навколишнім середовищем, між природними умовами та господарською діяльністю людей; розуміє   цінність природи для життя людей, залежність якості життя людей від стану навколишнього середовища; обирає у найближчому оточенні те, що цікаво дослідити; досліджує об’єкти природи, використовуючи доступне обладнання (лупу, термометр, компас, лінійку тощо); використовує різні джерела для пошуку інформації про довкілля; розпізнає рукотворні тіла у найближчому оточенні; називає матеріали (деревина, гума, папір, метал тощо), з яких виготовляють рукотворні тіла; дотримується правил поведінки в природі, та пояснює їх іншим; бере посильну участь в природоохоронній діяльності; має уявлення про форму Землі, вплив Сонця на сезонні явища в природі, причини змін пір року; називає пори року та відповідні їм місяці, явища в живій та неживій природі у різні пори року, умови вирощування рослин; наводить приклади зв’язку людини і природи; розпізнає зміни в живій та неживій природі; органи рослин; тварин різних груп;

розрізняє форми земної поверхні; класифікує за певними ознаками рослини і тварин своєї місцевості, тіла неживої природи;  визначає мету досліження, обирає послідовність дій і обладнання для його виконання;

виконує дослідницькі завдання: досліджує властивості повітря, води, ґрунту, гірські породи, рослини своєї місцевості; вимірює температуру повітря, води; спостерігає за тваринами, добовими і сезонними змінами у природі; визначає суттєві ознаки об’єктів неживої та живої природи на основі проведених досліджень; фіксує результати досліджень доступними способами і робить висновки; дізнається про природу, використовуючи різні джерела інформації; застосовує знання про природу в навчальних і життєвих ситуаціях; наводить приклади виробів, які допомагають людині у побуті; розповідає про використання матеріалів на основі їх властивостей; знаходить інформацію про найважливіші винаходи людства, використовуючи різноманітні джерела; робить висновок: природа потребує охорони

 

 

 

Технологічнаосвітнягалузь

 Дизайн і технології

Змістовні лінії

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Результатинавчальнихдосягненьучнівіззастосуваннямколірноїгамилеґо

Інформаційно – комунікативне середовище

спостерігає за природними об’єктами; збирає і заготовляє природні матеріали; організовує робоче місце; дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпеки праці та санітарних норм під час занять; виготовляє поетапно вироби з природних матеріалів за зображеннями або творчим задумом з допомогою дорослих; розрізняє вироби декоративно-ужиткового мистецтва; описує приклади виробів з різних джерел інформації (підручник, фотографії, каталоги, посібники, Інтернетресурси, музеї, фільми, мультфільми тощо); виготовляє виріб, застосовуючи технології декоративно-ужиткового мистецтва; називає та обговорює у групі матеріали, корисність та естетичну цінність різних виробів; розпізнає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробів візуально та на дотик; пояснює доцільність використання матеріалів вторинної переробки для збереження природних ресурсів (водоймищ, лісу, тварин, корисних копалин тощо); розрізняє основні креслярські інструменти, лінії, види графічних зображень; читає елементарні графічні зображення; складає пласкі та об’ємні геометричні форми, вироби з деталей конструкторів або інших готових елементів (архітектурні споруди, транспортні засоби, роботи тощо) з допомогою дорослих, самостійно, в парі або в групі; досліджує природні матеріали за формою, кольорами, властивостями (візуально, на дотик); порівнює природні і рукотворні форми; створює поетапно композицію та вироби з природних матеріалів за зображеннями, зразком або власним задумом; порівнює традиційні і сучасні вироби декоративно-ужиткового мистецтва за матеріалами, техніками виконання, функціональними та естетичними властивостями; розрізняє основні види народних декоративних візерунків, орнаментів; виявляє емоційно-ціннісне ставлення до виробів декоративно-ужиткового мистецтва; розрізняє види матеріалів та називає сфери їх використання; досліджує властивості матеріалів візуально та на дотик; аргументує доцільність використання вторинних матеріалів для збереження навколишнього середовища; моделює виріб з деталей конструктора за графічними зображеннями або власним задумом (самостійно, в парі або в групі)

Учень/учениця виконує завдання на продуктивно – творчому рівні у змінених з певним ускладненням (стосовно типової)навчальних ситуаціях

Маєзначніуспіхи. Завданнявиконує правильно, без помилок, в повніймірі.(Сформовано)

 

 

 

 

Учень/учениця виконує завдання на продуктивному рівні в аналогічних типовим навчальних ситуаціях.

Демонструєпомітнийпрогрес. Завданнявиконуєсамостійно, але є незначніпомилки, неточності. (Формується)

 

 

 

 

Учень/учениця виконує завдання на репродуктивному рівні реалізаціі навчальної діяльності  у типових навчальних ситуаціях.

Потребуєдопомогивчителя. Завданнявиконує за допомогоювчителя, допускаєбагатопомилок.(Формується)

 

 

Середовище проєктування

продукує ідеї для вибору особисто привабливого об’єкта праці; вибирає обґрунтовано об’єкт праці із запропонованих з допомогою вчителя; пояснює функціональну та естетичну цінність обраного для проєктування і виготовлення виробу; розглядає моделі, подібні обраному виробу (моделі-аналоги); здійснює розмічання ліній на папері і картоні; описує усно модель спроєктованого виробу; пояснює способи та види оздоблення власного виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, ґудзиками, намистинами тощо); добирає матеріали для моделювання, конструювання та виготовлення виробу, зокрема і вторинні (природні, штучні і синтетичні); розрізняє традиційні і сучасні технології виготовлення виробів (аплікація, ліплення, писанкарство, квілінг тощо); читає графічні зображення для поетапного виготовлення виробу з допомогою дорослих; оцінює проектні ідеї – власні та інших; пояснює вибір особисто привабливого об’єкта праці, відповідаючи на запитання дорослих; обдумує план реалізації задуму в матеріалі; прогнозує, яким має бути виріб, його функціональну і естетичну цінність; порівнює моделі, подібні обраному виробу (моделі-аналоги); моделює виріб з елементами фантазування; використовує традиційні та сучасні технології виготовлення виробів (комбінована аплікація, оригамі, кірігамі, квілінг, витинанка тощо); пояснює визначену послідовність виготовлення спроектованого виробу за зображеннями

Середовище техніки і технологій

працює з ручними інструментами та пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів праці та норм санітарії; виготовляє поетапно корисний й естетичний виріб за визначеною послідовністю самостійно або з допомогою дорослих; розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів або трафаретів та вирізує їх; розміщує деталі виробу на площині; застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, причіплювання /пластилін, глина/ тощо); оздоблює деталі виробу із використанням традиційних та сучасних технологій; раціонально використовує матеріали (папір, картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, нитки, дріт, пластик тощо), зокрема і вторинні з допомогою дорослих

Середовище соціалізації

пояснює корисність та естетичність створеного виробу; обґрунтовує соціальну, функціональну та естетичну цінність створеного виробу; презентує результати власної або колективної проєктно-технологічної діяльності, обговорює їх з іншими; долучається спільно з батьками до благочинної діяльності в групах зі створеними виробами, зокрема для українських воїнів; умотивовує необхідність робити подарунки, допомагати іншим; розрізняє професії дорослих у сім’ї та родині в сфері матеріального і нематеріального виробництва; виконує трудові дії в побуті: доглядає за одягом та взуттям(зав’язування  шалика, пояса, шнурків тощо); пояснює правила догляду за домашніми тваринами, рослинами і доглядає за потреби; ремонтує нескладні пошкодження книг, іграшок за потреби; сервірує нескладні страви (чай, канапки, тістечка тощо) за наочним прикладом та допомогою дорослих або спільно із старшими учнями; дотримується культури поведінки за столом, гостинно пригощає батьків, друзів тощо

 

Мистецькаосвітнягалузь

Образотворчемистецтво

Змістовні лінії

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Результатинавчальнихдосягненьучнівіззастосуваннямколірноїгамилеґо

Художньо – творча діяльність

відтворює прості форми предметів і об’єктів довкілля фарбами (акварель, гуаш), графічними та пластичними матеріалами; розміщує пропорційно зображення, використовуючи всю площину аркуша; компонує (з допомогою учителя) зображення у форматі(вертикальний, горизонтальний);створює елементарний стрічковий візерунок, прості декоративні розписи; використовує в роботі основні, похідні, теплі й холодні кольори; змішує фарби для отримання нових кольорів отримує насичені та ненасичені відтінки, розбавляючи фарбу водою; користується фарбами (акварель, гуаш), олівцями (кольоровими, восковими), пластиліном, фломастерами, палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо; спостерігає різноманітність і красу природних форм, рослин, птахів, тварин у навколишньому середовищі; досліджує і виявляє цікаве, незвичайне у довкіллі; наводить приклади геометричної подібності природних та штучних об’єктів; працює (вирізує, конструює) з папером, з природнім матеріалом; дотримується правил техніки безпеки; експериментує з кольорами, лініями, формами тощо; прикрашає (за допомогою дорослого) середовище, в якому живе і навчається; виконує нескладні ролі, етюди-наслідування; вправляється над інтонацією мовлення, чіткістю дикції, виразністю міміки і жесту, перевтілюючись у різних персонажів; рухається в ритмі і темпі музики, узгоджує свої рухи з музичним супроводом (співом); орієнтується у просторі; придумує образи і створює їх знайомими засобами мистецької виразності; імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести); виконує твори мистецтва (співає, малює, танцює, декламує тощо), які подобаються; називає свої уподобання у мистецтві розуміє правила поведінки в театрі;

Учень/учениця виконує завдання на продуктивно – творчому рівні у змінених з певним ускладненням (стосовно типової)навчальних ситуаціях

Маєзначніуспіхи. Завданнявиконує правильно, без помилок, в повніймірі. (Сформовано)

 

 

 

 

 

Учень/учениця виконує завдання на продуктивному рівні в аналогічних типовим навчальних ситуаціях.

Демонструєпомітнийпрогрес. Завданнявиконуєсамостійно, але є незначніпомилки, неточності. (Формується)

 

 

 

 

Учень/учениця виконує завдання на репродуктивному рівні реалізаціі навчальної діяльності  у типових навчальних ситуаціях.

Потребуєдопомогивчителя. Завданнявиконує за допомогоювчителя, допускаєбагатопомилок.(Формується)

 

 

 

Сприймання та інтерпретація мистецтва

визначає колорит (теплий, холодний) творів мистецтва та учнівських робіт; порівнює музичні та візуальні образи; помічає красу в довкіллі; орієнтується у видах театру (ляльковий, музичний) та кінематографу (кінофільм, мультфільм); називає твори мистецтва, що змінюють або передають його/її настрій

 

Комунікація через мистецтво

презентує результати власної творчості  демонструє власні роботи з образотворчого мистецтва тощо); бере участь у колективному виконанні творчого задуму; у шкільних мистецьких заходах (концертах, виставках, інсценізаціях тощо), в обговореннях власних вражень відтворів різних видів мистецтва, зокрема, змісту анімаційних фільмів, театральних вистав тощо; дотримується правил творчої співпраці; вербально описує свій творчий задум; визначає, що вдалося, чи не вдалося у виконанні того, що було задумано;

 

 

 

 

Copyright © 2012 - 2024 Луцька гімназія №18 | сайт створено «Інтернет агентство Афіна»