Інформатика

Рекомендації до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
з інформатики
 
Оцінювання якості підготовки учнів з інформатики здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями та здатність до застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності.
Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень школярів з інформатики, що відображено в таблиці і побудовано таким чином, що досягнення певного рівня навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів знання, уміння і навички опановані учнем.
 
Рівні навчальних досягнень учнів Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І.Початковий 1 Учень (учениця) розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі; знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою
2 Учень (учениця) розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них
3 Учень (учениця) має фрагментарні знання при незначному загальному їх обсязі (менше половини навчального матеріалу) при відсутності сформованих умінь та навичок 
ІІ. Середній 4 Учень (учениця) має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно; може з допомогою вчителя виконати просте навчальне завдання; має елементарні, нестійкі навички роботи на комп'ютері
5 Учень (учениця) має рівень знань вищий, ніж початковий; може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків; має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері 
6 Учень (учениця) знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення; вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері
ІІІ. Достатній
7 Учень (учениця) вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень; вміє виконувати навчальні завдання, передбачені програмою
8 Учень (учениця) вміє аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці; контролювати власну діяльність; самостійно виправити вказані вчителем помилки; самостійно визначити спосіб розв’язування навчальної задачі; вміє використовувати довідкову систему
9 Учень (учениця): вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; самостійно виконує передбачені програмою навчальні завдання; самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання; вільно володіє клавіатурою 
IV. Високий
10 Знання, вміння і навички учня (учениця) повністю відповідають вимогам державної програми. Учень (учениця) володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює нові факти, явища; вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних цілей, судження його (її) логічні і достатньо обґрунтовані; має певні навички управління інформаційною системою
11 Учень (учениця) володіє узагальненими знаннями з предмета; вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи; вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності; використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;
вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою; має стійкі навички управління інформаційною системою
12 Учень (учениця) має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує; вміє вільно використовувати нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;
має стійкі навички управління інформаційною системою у нестандартних ситуаціях
 
Рекомендації до критеріїв оцінювання практичних робіт 
 
Рівні навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів при виконанні практичних робіт з інформатики
І. Початковий 1 Учень (учениця) знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою;
Має деяке уявлення про конкретне ПЗ (програмне забезпечення), розпізнає задачі, для вирішення яких можна застосовувати дане ПЗ.
2 Учень (учениця) має уявлення про конкретну програму опрацювання інформації та її призначення; 
Відрізняє вікно програми  від інших програмних засобів;
Розпізнає деякі характерні задачі, які можна розв’язати за допомогою даного ПЗ.
3 Учень (учениця) пояснює призначення конкретної програми опрацювання інформації;
Описує правила введення даних за допомогою даного ПЗ;
Завдання виконує фрагментарно за значної допомоги вчителя;
ІІ. Середній 4 Учень (учениця) має початкові знання про введення та редагування даних за допомогою даного ПЗ;
За значної допомоги вчителя виконує практичне завдання, допускає помилки; має елементарні, нестійкі навички роботи на комп’ютері; 
Допускає помилки, потребує детального кількаразового їх пояснення.
5 Учень (учениця) з допомогою вчителя і  за детальною інструкцією виконує практичну роботу; 
не вміє пояснити свої дії і допускає ряд помилок.
6 Учень (учениця) володіє основними навичками роботи з даним ПЗ,
З частковою допомогою вчителя виконує практичне завдання з достатнім поясненням, допускає помилки; має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних  на комп’ютері;
Способи навчально¬пізнавальної діяльності застосовує за зразком у подібній ситуації; потребує стимулювання й значної допомоги вчителя, коли працює самостійно.
ІІІ. Достатній 7 Учень (учениця) в цілому орієнтується у роботі даного ПЗ, знає основні можливості його використання та правила опрацювання даних;
Пояснює та обґрунтовує способи виконання практичного завдання;
Аналізує отриманий результат, робить неповні висновки з допомогою вчителя;
Використовує різні джерела відомостей для виконання навчального завдання; 
Практичну роботу виконує самостійно за інструкцією; 
Самостійно виправляє вказані вчителем помилки.
8 Учень (учениця) вміє аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовує його на практиці; 
Контролює власну діяльність; 
Самостійно виправляє вказані вчителем помилки; 
Самостійно визначає спосіб розв’язування навчальної задачі; 
Вміє використовувати довідкову систему
9 Учень (учениця): відтворює засвоєний навчальний матеріал в іншій послідовності, не порушуючи логічних зав’язків, інтерпретує та деталізує питання, ідентифікує терміни та поняття; 
З незначною допомогою вчителя визначає спосіб розв’язування задачі;
Самостійно формулює мету виконання навчального завдання, добирає форми представлення результату та необхідні відомості; 
Аргументовано обирає раціональний спосіб виконання навчального завдання 
самостійно виконує практичну роботу, що відповідає вимогам навчальної програми, аналізує одержані результати, швидко й оперативно виправляє помилки.
IV. Високий 10 Учень (учениця) володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює нові факти, явища; 
Вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставленої перед ним задачі, судження його (її) логічні і достатньо обґрунтовані; 
Має стійкі навички роботи з конкретним ПЗ.
11 Учень (учениця) володіє узагальненими знаннями з теми; 
Вміє планувати особисту навчальну діяльність, 
Оцінює результати власної практичної роботи; 
Вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності; 
Використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;
Вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою.
12 Учень (учениця) має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує; 
Вміє вільно використовувати нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;
Має стійкі навички управління конкретним ПЗ у нестандартних ситуаціях
 
Рекомендації до критеріїв оцінювання усного опитування
 
І. Початковий 1 Відповіді учня при відтворенні навчального матеріалу елементарні, фрагментарні, зумовлюються нечіткими, роз-різненими уявленнями про предмет вивчення; вміння не сформовані, рівень самостійності навчальної діяльності низький. Учень:
розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;
знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою
2 Учень:
розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них
3 Учень:
має фрагментарні знання при незначному загальному їх обсязі (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок
ІІ. Середній
4 Знання неповні, поверхові. Учень відтворює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє са¬мостійно аналізувати, робити висновки. Здатний розв'язувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. Учень:
має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно;
може з допомогою вчителя виконати просте навчальне завдання;
має елементарні, нестійкі навички роботи на комп'ютері
5 Учень:
має рівень знань вищий, ніж початковий;
може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків;
має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері
6 Учень:
знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;
може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення;
вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;
має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері
 
ІІІ. Достатній
7 Характеризується знаннями істотних ознак понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними. Учень само¬стійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, абстрагуванням, узагальненням то-що), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня повна, правильна, логічна, обґрунтована, проте без елементів вла¬сних суджень. Він здатний самостійно здійснювати основні види на-вчальної діяльності. Учень:
вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;
може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень;
вміє виконувати навчальні завдання, передбачені програмою
 
8 Учень вміє:
аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці;
контролювати власну діяльність;
самостійно виправити вказані вчителем помилки;
самостійно визначити спосіб розв’язування навчальної задачі;
вміє використовувати довідкову систему
9 Учень:
вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;
вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;
самостійно виконує передбачені програмою навчальні завдання;
самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;
може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;
вільно володіє клавіатурою
IV. Високий 10 Характеризується глибокими, міцними, уза-гальненими, системними знаннями учня з предмета, вміннями засто-совувати знання творчо, його навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні жит-тєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. Знання, вміння і навички учня повністю відповідають вимогам державної програми. Учень:
володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює нові факти, явища;
вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних цілей, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;
має певні навички управління інформаційною системою
11 Учень:
володіє узагальненими знаннями з предмета;
вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;
вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;
використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;
вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;
має стійкі навички управління інформаційною системою
12 Учень:
має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує;
вміє вільно використовувати нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;
має стійкі навички управління інформаційною системою у нестандартних ситуаціях.
 
Рекомендації до критеріїв оцінювання тестових робіт 
 
При створенні тестів доцільно використовувати програму, яка дає можливість створювати різнотипні запитання: вибір однієї відповіді, вибір багатьох, встановлення порядку слідування, встановлення відповідності, встановлення істинності, ручне введення числа, ручне введення тексту, вибір частини зображення, перестановка букв, заповнення пропусків. Чим більша кількість запитань у тесті, тим якісніше можна оцінити теоретичні знання здобувачів освіти.
 
Рівні навчальних досягнень учнів Бали У відсотках правильних відповідей
І. Початковий 1 0-7
2 8-16
3 17-24
ІІ. Середній 4 25-32
5 33-41
6 42-50
ІІІ. Достатній 7 51-58
8 59-66
9 67-74
IV. Високий
10 75-82
11 83-91
12 92-100
 
Критерії оцінювання проектної діяльності учнів з інформатики
 
Тематику, термін виконання, кількість учасників проекту учитель може визначати самостійно або спільно з учнями. Оцінювання проектної діяльності пропонуємо здійснювати комплексно відповідно до поетапного виконання проекту: підготовчий етап, діяльнісний етап, узагальнюючий 
етап(захист проекту), а також враховувати критерії співпраці учнів у малих групах (для групового проекту).
Оскільки оцінювання учнів з інформатики за 12 бальною системою у класах початкової школи не здійснюється, слід результати роботи над проектом визначати за рівнями навчальної діяльності.  
 
Очікувані результати Зміст навчання
Учень/учениця
Знаннєва складова
Знає основні терміни та фактичний матеріал по темі проекту.
Розрізняє основні етапи проектної діяльності. 
Розрізняє види проектів за характером результату. 
Діяльнісна складова 
Визначає цілі, аргументує їх важливість та формулює основні задачі проекту. 
Визначає форму представлення результатів проектної діяльності.
Здійснює планування проектної діяльності.
Здійснює підбір інформаційних джерел.
Вибирає методи дослідницької та пошукової діяльності. 
Вміє порівнювати дані, співставляти, узагальнювати та робити висновки.
Застосовує навички роботи з прикладним програмним забезпеченням для опрацювання даних.
Добирає програмне забезпечення та інтернет-ресурси для публікації результатів своєї роботи.
Ціннісна складова
Оцінює переваги та недоліки різних методів дослідження. 
Усвідомлює важливість використання вільного програмного забезпечення та контенту, а також відповідальність за порушення Закону про захист персональних даних
Оцінює реалізацію, узагальнення та презентацію результатів діяльності відповідно  до вимог проекту.
Дотримується правил ведення дискусій та роботи в групі відповідно до розподілених ролей. 
Вміє висловлювати власну позицію, обґрунтовувати її.
Дотримується принципів інформаційної безпеки під час роботи з інформаційними технологіями.
Визначення типу проекту (дослідницький, творчий, ролево-ігровий, інформаційний, практико-орієнтовний)
Вибір теми та її конкретизація.
Визначення мети, ключового та тематичних питань проекту.
Формування малих проектних груп, рольовий розподіл обов’язків (для групової проектної діяльності).
Розробка стратегії пошуку інформаційних матеріалів. Створення списку інформаційних джерел.
Визначення методів пошуку та дослідження, безпосередня їх реалізація (пошук, аналіз та узагальнення матеріалу, заповнення таблиць результатів, проведення опитування, анкетування).
Представлення результатів, узагальнення підсумків, оформлення роботи згідно визначених форм з використанням раніше визначеного програмного забезпечення та інтернет-ресурсів.
Планування захисту результатів проектної діяльності. Захист проекту.
Оцінювання, конструктивний аналіз виконаної роботи (досягнення мети, визначення причин та наслідків). 
 
Рівень навчальних досягнень Загальні критерії співпраці учнів
(робота в групах) Загальні критерії навчальних досягнень учнів під час підготовчого етапу
Високий Учні ефективно співпрацюють в команді. Кожен учень виконує завдання відповідно до розподілених обов’язків. Знає та дотримується правил роботи в групі та ведення дискусій. Робота є злагодженою та результативною. Визначено чіткі цілі проекту відповідно до обраної теми. Чітке розподілення ролей та їх функціоналу (для групового проекту). 
Сформульовано ключові та тематичні питання. Сформульовано гіпотези вирішення проблемного питання.
Визначено методи дослідження. Розроблено чіткий план проведення дослідження та визначено кінцевий спосіб представлення результатів дослідження.
Достатній Учні працюють разом як команда на всіх етапах проекту. Успіх досягається завдяки різним вмінням/талантам окремих членів. Кожен відповідає за окрему ділянку роботи. Непорозуміння вирішуються продуктивно. Відповідно до обраної теми проекту визначено цілі та напрямки дослідження. 
Визначено методи дослідження. Розроблено план пошуково-дослідницької діяльності. Розподілено функціональні завдання для учасників групи (для групового проекту).
Середній Діяльність учнів в групі здійснюється відповідно до розподілених обов’язків. Частина учасників відповідально справилися зі своїми завданнями. Наявне неефективне спілкування, що не дозволило завершити важливі моменти спільної роботи. Обрано тему проектної діяльності та визначено цілі, проблемне питання для дослідження. Планування етапів дослідження проведено частково, спосіб представлення результатів проектної діяльності не визначено
Низький Роботу над проектною діяльністю було виконано не ефективно, учні не співпрацювали між собою, кінцевий результат не відповідає поставленим завданням.  Відповідно до обраної теми та визначеного напрямку дослідження планування діяльності не здійснено або є не чітким. Відсутній розподіл функцій учасників проекту відповідно до рольового розподілу.
 
Рівень навчальних досягнень Загальні критерії діяльності учнів під час діяльнісного етапу (пошуково-дослідницька діяльність) Загальні критерії діяльності учнів під час захисту проекту
Високий Збір даних 1) Результатом пошуку інформації є систематизований список інформаційних джерел.
2) Здійснено аналіз вірогідності джерел інформації та отриманих даних.
3) Відповідно до запланованих методів дослідження (екскурсія, спостереження, досліди, бесіда, інтерв'ю, анкетування, робота з книгою, робота з архівними матеріалами, опрацювання інтернет-джерел) отримано та проаналізовано результати. 1) Розроблено чіткий план доповіді.
2) Доповідь вирізняється якістю й переконливістю, аргументованістю.
3) Продемонстрована глибина знань з предмету дослідження, ерудованість.
4) Доповідач готовий до дискусії, чітко відповідає на запитання.
5) Дотримується правил ведення дискусії.
6) Використана наочність.
7) Злагоджена робота учнів під час захисту проекту відповідно до розподілу обов’язків.
8) Дотримано регламент виступу.
Обробка і аналіз отриманих даних 1) Здійснено різносторонній аналіз отриманої інформації та  визначено способи вирішення проблеми.
2) Відображено співставлення висновків із гіпотезою.
3) Узагальнення матеріалу здійснено з використанням таблиць, схем, списків, ментальних карт, хмар тегів та інших структурованих елементів.
4) Сформульовано та обґрунтовано висновки пошуково-дослідницької діяльності.
5) Чітко відслідковується особистий вклад учня (учнів) в процесах пошуку, дослідження та узагальнення матеріалу.
6) Практичне застосування проекту обґрунтовано із врахування теоретичної частини та спрямовано на вирішення проблеми, що досліджується.
Оформлення результатів дослідження та підготовка до підсумкового звіту 1) Форма представлення та узагальнення результатів дослідження відповідає обраній під час підготовчого етапу.
2) Зміст представленого матеріалу відповідає темі проекту та визначеному напрямку дослідження.
3) Результати пошуково-дослідницької діяльності представлені відповідно до встановленої мети, плану та в повному обсязі (тема, мета, проблемне питання, гіпотези, хід дослідження, результати дослідження, висновки тощо)
4) Дотримано принципу науковості.
5) Стислість та лаконічність подання матеріалу.
6) Інформацію викладено логічно, доступно, відповідно до вікової категорії учнів.
7) Дотримано грамотності (граматика, орфографія, стиль).
8) Дотримано правил оформлення та естетичного вигляду кінцевого результату (презентації, публікації, стінгазети, вебсайту, відеоролика тощо).
9) Наявність якісних графічних зображень відповідно до теми проекту.
10) Належне оформлення інформаційних джерел.
11) Всі матеріали проекту створено та використано з дотриманням авторських прав.
12) Під час представлення результатів проекту наявні оригінальні ідеї та креативний підхід щодо оформлення та вибору засобів роботи (мультимедіа, анімації тощо).
Достатній Збір даних 1) Результатом пошуку інформації є систематизований список інформаційних джерел. Аналіз вірогідності отриманої інформації здійснено частково.
2) Відповідно до запланованих методів дослідження (екскурсія, спостереження, досліди, бесіда, інтерв'ю, анкетування, робота з книгою, робота з архівними матеріалами, опрацювання інтернет-джерел) отримано та проаналізовано результати. 1) Розроблено план доповіді.
2) Доповідь переконлива, але
не всі твердження достатньо аргументовані.
3) Не продемонстрована глибина знань з предмету дослідження.
4) Доповідач готовий до дискусії, але наявні неточності у відповідях на запитання.
5) Допущені мовленнєві недоліки.
6) Використана наочність.
7) Дотримано регламент виступу.
Обробка і аналіз отриманих даних 1) Проведено аналіз опрацьованого матеріалу та сформульовано висновки пошуково-дослідницької діяльності
2) Узагальнення матеріалу здійснено з використанням таблиць, схем, списків, ментальних карт, хмар тегів та інших структурованих елементів.
3) Чітко прослідковується особистий вклад учня (учнів) в процесах пошуку, дослідження та узагальнення матеріалу.
4) Сформульовано напрямки практичного застосування результатів роботи над проектом.
Оформлення результатів дослідження та підготовка до підсумкового звіту 1) Форма представлення та узагальнення результатів дослідження відповідає обраній під час підготовчого етапу.
2) Зміст представленого матеріалу відповідає темі проекту та визначеному напрямку дослідження.
3) Результати пошуково-дослідницької діяльності представлені відповідно до встановленої мети та розробленого плану.
4) Дотримано принципу науковості.
5) Інформацію викладено логічно, доступно, відповідно до вікової категорії учнів.
6) Дотримано грамотності (граматика, орфографія, стиль).
7) Частково дотримано правил оформлення та естетичного вигляду кінцевого результату (презентації, публікації, стінгазети, вебсайту, відеоролика тощо). 
8) Наявність графічних зображень відповідно до теми проекту.
9) Належне оформлення інформаційних джерел. 
10) Всі матеріали проекту створено та використано з дотриманням авторських прав.
Середній Збір даних 1) Створено список інформаційних джерел, аналіз вірогідності інформації відсутній.
2) Здійснено та представлено опрацювання статистичних даних. 1) Попереднє планування доповіді відсутнє.
2) Доповідь недостатньо аргументована, не переконлива.
3) Знання з предмету дослідження поверхневі.
4) Наявні неточності у відповідях на запитання.
5) Допущені мовленнєві недоліки.
6) Наочність відсутня.
7) Не дотримано регламент виступу.
Обробка і аналіз отриманих даних 1) Проведено аналіз опрацьованого матеріалу та сформульовано висновки пошуково-дослідницької діяльності.
2) Узагальнення матеріалу здійснено з використанням одного або двох структурованих елементів (таблиці, списки, схеми, діаграми тощо).
3) Висновки, зроблені учнями, частково аргументовані. 
4) Особистий внесок учня (учнів) в дослідження проблеми не відслідковується. Проект виконано на основі матеріалів та ідей, запозичених з різних джерел інформації.
Оформлення результатів дослідження та підготовка до підсумкового звіту 1) Для результатів проектної діяльності доречно обрано форму представлення.
2) Зміст представленого матеріалу відповідає темі проекту та частково висвітлює обраний напрямок дослідження.
3) Інформацію викладено доступно, відповідно до вікової категорії учнів, але стисло.
4) Є зауваження до граматики, орфографії та стилю написання тексту.
5) Наявність недоліків в оформленні кінцевого результату (презентації, публікації, стінгазети, вебсайту, відеоролика тощо). 
6) Наявність графічних зображень відповідно до теми проекту.
7) Посилання на інформаційні джерела, зазначені у списку, частково відсутні.
Низький Збір даних 1) Відсутній список інформаційних джерел.
2) Відсутні результати самостійного дослідження учнів, діяльності, пов’язаної з навичками аналізу, синтезу та узагальнення.
3) Методи дослідження та пошуку інформації, крім опрацювання інтернет-ресурсів, не використано. 1) Попереднє планування доповіді відсутнє.
2) Доповідь частково підготовлена. 
3) Рівень знань з предмету поверхневий. 
4) Відсутні чіткі відповіді на запитання.
5) Наочність відсутня.
6) Не дотримано регламент виступу.
Обробка і аналіз отриманих даних 1) Аналіз опрацьованого матеріалу та формулювання висновків пошуково-дослідницької діяльності виконано поверхнево.
2) Висновки, зроблені учнями, не аргументовані.
Оформлення результатів дослідження та підготовка до підсумкового звіту 1) Зміст представленого матеріалу частково відповідає визначеній темі проекту, не розкриває обраному напрямку пошуково-дослідницької діяльності. 
2) Інформацію викладено стисло.
3) Наявність граматичних помилок.
4) Є значні зауваження щодо правил оформлення та естетичного вигляду кінцевого результату (презентації, публікації, стінгазети, вебсайту, відеоролика тощо). 
5) Наявність графічних зображень частково доцільна (не відповідає тематиці проекту, низька якість, велика кількість графічних зображень).
6) Відсутні посилання на інформаційні джерела. 
7) Порушено дотримання авторських прав.
 
 
Рекомендації до критеріїв оцінювання веб-квесту
 
Обов’язковим для веб-квесту є попереднє (до початку роботи) оголошення критеріїв оцінювання. Це мотивує учасників до активної участі.
 
Критерії Обґрунтування критеріїв, зміст Бали
Розуміння завдання
Робота команди демонструє точне розуміння завдання,  має власний алгоритм швидкого і правильного його виконання; учасники володіють різними програмними продуктами, якісно і швидко проводять пошук інформації в Інтернеті, вміють перетворювати інформацію з одного типу в інший, залежно від поставлених вимог і завдань; мають високий рівень обізнаності в теоретичних аспектах з інформатики, знають принципи роботи різноманітних програм, їх налаштування тощо 9-12
Пошук інформації по темі проводиться неефективно, розміщуються недоречні матеріали, недосконало проводиться вибірка матеріалів, які  мають безпосереднє відношення до теми 5-8
Завдання зрозуміло неточно або незрозуміло взагалі, команда має  поверхневі знання про якісний і швидкий пошук інформації та подальшу її обробку засобами комп’ютерної техніки та комп’ютерних програм 0-4
Виконання завдання Інформація проаналізована та систематизована, має безпосереднє відношення до теми; використовуються сучасні засоби візуалізації інформації і доречне програмне забезпечення для обробки і подачі даного матеріалу 9-12
Частина інформації несистематизована, поверхова, не має відношення до теми; програми для обробки і подачі інформації обрані неправильно 5-8
Випадковий набір інформації, відсутність її аналізу; пошук матеріалів здійснювався в недостатній кількості 0-4
Логіка викладу інформації Матеріал викладено і сформульовано логічно, технічно правильно, з використанням різноманітних програмних засобів, з дотриманням вимог форматування використаних об’єктів  9-12
Матеріал викладено і сформульовано з деякими неточностями, з порушеннями логіки, частковим недотриманням вимог щодо оформлення з точки зору інформатики 5-8
Відсутня логіка подачі інформації, використано мінімум знань і методів її представлення 0-4
Професійна майстерність Глибоке розуміння завдання, складання правильного алгоритму його розв'язання з точки зору підбору програмних засобів, вибору достовірних джерел інформації, враховуючи безпеку роботи та пошуку інформації в глобальній мережі; проведено, за необхідності, перетворення інформації з одного типу в інший спец-програмами, встановленими на ПК, або ж використання аналогічних в on-line сервісах 9-12
Використання недостатньої кількості  програмних продуктів та джерел інформації для розкриття теми і її обробки,  хоча тема частково розкрита і оформлена; не маючи знань чи практики в перетворюванні одного типу інформації в іншу, команда змогла застосувати власний метод подачі результатів роботи 5-8
Використання 1-2 джерел пошуку інформації та застосування лише однієї програми для спроби розв'язання поставленого завдання, або питання не розкрите взагалі; низька обізнаність в роботі різних програмних засобів та низький показник роботи в глобальній мережі  0-4
Робота груп
Робота в групі Чітка спланована робота 9-12
Частково спланована 5-8
Не спланована 0-4
Розподіл ролей/обов’язків в групі Вся діяльність рівномірно розподілена між членами групи 9-12
Робота розподілена між більшістю учасників групи 5-8
Лише декілька членів групи відповідають чи працюють 0-4
Самостійність роботи групи
Повна самостійність виконання роботи 9-12
Часткова самостійність роботи групи 5-8
Несамостійна робота, потребують допомоги 0-4
Оформлення роботи
Граматика, словник Грамотно оформлена робота з точки зору граматики, стилістики, орфографії; дотримання вимог розстановки та форматування усіх типів об’єктів (текст, картинки, діаграми, таблиці тощо) 9-12
Допущені негрубі помилки з точки зору граматики, стилістики, орфографії; не до кінця витрамані всі вимоги форматування об’єктів (тексту, картинки, діаграми, таблиці тощо) 5-8
Допущені грубі помилки; спостерігається низький рівень знань та вмінь обробки інформації засобами комп’ютерної техніки 0-4
Стиль виконаної роботи Дотримання єдиного стилю та поставлених вимог 9-12
Незначне відхилення від вимог, нечітко витримано єдиний стиль 5-8
Не дотримано єдиного стилю 0-4
Використання кольорів, спецефектів, стильних елементів, декору тощо Грамотно підібрані всі елементи 9-12
Певна невідповідність сучасним тенденціям оформлення роботи 5-8
Порушення гармонії кольорової палітри, невикористання або лише часткове використання оздоблювальних елементів, декору 
тощо 0-4
Анімаційні ефекти 
(у випадку створення сайту, презентації) Раціонально й ефектно використані можливості комп'ютерного моделювання і комп’ютерної графіки 9-12
Нераціонально або частково використані можливості комп'ютерного моделювання та комп’ютерної графіки 5-8
Такі елементи не використовувались 0-4
Розміщення інформації Оптимальне розміщення інформації, висока обізнаність в правилах розташування та подання різного роду інформації та об’єктів в різних програмних продуктах, враховуючи нюанси форматування кожного з них 9-12
Деякі порушення щодо розміщення інформації, не зовсім раціональне використання місця, недотримання або незнання правил оформлення та форматування об’єктів різного типу 5-8
Нераціональне використання робочого місця, порушення в розміщенні інформації, використання матеріалу без належного форматування 0-4
Включення в презентаційну роботу таких елементів як графіки, діаграми, таблиці, малюнки тощо Обґрунтоване і раціональне включення до роботи графіків, таблиць, діаграм, малюнків тощо, які не лише знайдені в мережі інтернет, а й власноруч створені засобами комп’ютерної техніки з використанням усіх правил і вимог 9-12
Не зовсім точно підібрані малюнки, допущено незначні помилки при створені графіків, діаграм, таблиць тощо до наявного матеріалу, неточно підібране програмне забезпечення для цієї цілі 5-8
Невикористані такі елементи як малюнки, таблиці; графіки, або ж невірно підібрані програми для розміщення та обробки даного типу об’єктів 0-4
Захист роботи
Виступ перед аудиторією Чіткий і логічний виклад інформації, структурованість, відредагованість, критичність аналізу проблеми; вміння осмислено оперувати спецтермінами, прояв високого рівня знань з даного предмета 9-12
Точність, структурованість; недостатньо виявлена власна оцінка інформації; предметні терміни і знання використовуються, але без глибокого розуміння їх змісту 5-8
Матеріал вибудуваний нелогічно; непривабливо оформлений; суть питання розкрита неповністю, проблемні питання залишились поза увагою; предметні терміни і знання мало використовуються, або без розуміння їх змісту 0-4
Творчий підхід Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і висловлює точку зору групи; глибиною та оригінальністю змісту; наявністю елементів науково-технічної новизни; практичністю та прикладним значенням 9-12
Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не робляться висновки; мало елементів науково-технічної новизни; частково висвітлюється  практичне, прикладне значення роботи 5-8
Учень просто копіює інформацію із запропонованих джерел, нема критичного погляду на проблему, елементів науково-технічної новизни; зовсім не висвітлюється  практичне, прикладне значення роботи 0-4
Авторська оригінальність
Робота насичена власними оригінальними
прикладами, демонстраціями, експериментами 9-12
Робота містить окремі авторські знахідки 5-8
Стандартна робота, не виявляє авторської індивідуальності 0-4
Кваліфіковане ведення дискусії Доповідачі повно і впевнено відповідають на запитання; демонструють вільне володіння матеріалом з розумінням усіх термінів, поясненням засобів створення, форматування, розміщення редагування інформації та її переробки тощо 9-12
Доповідачі відповідають чітко не на всі питання;  добре володіють матеріалом, можуть частково пояснювати свої методи і принципи за якими вони робили пошук та оформляли знайдену інформацію у звітний документ; не повністю знають способи роботи у різноманітних програмних продуктах, але знайшли свої методи для подання матеріалу 5-8
Доповідачі важко або ж взагалі не відповідають на поставлені питання; погано володіють матеріалом;   не оперують знаннями і методами роботи в різних програмних середовищах 0-4
Ділові та вольові якості доповідача/
доповідачів Доповідач прагне до високих результатів, готовий вести дискусію 9-12
Доповідач не завжди проявляє компетентність під час розмови 5-8
Доповідач не готовий до дискусії, уникає контактів і запитань
Максимальна кількість балів 216
 
Таблиця 3
 
Шкала переведень набраних балів в 12-ти бальну
 
Оцінка Бали Оцінка Бали Оцінка Бали Оцінка Бали
1 18-27 4 55-72 7 109-126 10 163-181
2 28-36 5 73-90 8 127-144  11 182-209
3 37-54 6 91-108 9 145-162 12 210-216
 
Лист для самооцінювання
 
Прізвище, ім’я
Роль у групі Бали
Розуміння теми, мети та  поставлених завдань я не розумію 0-4
я  чітко розумію  тему, мету, але не  знаю точно  як реалізувати  запропоновані завдання 5-8
я  чітко розумію  тему, мету і бачу шляхи реалізації  запропонованих завдань 9-12
Опрацювання ресурсів веб-квесту я не читав (-ла),  не переглядав (-ла) 0-4
я частково ознайомився (-лась)  із запропонованими матеріалами 5-8
я дізнався (-алась) багато нового 9-12
Участь у створенні плану роботи групи над запропонованим завданням я не брав (-ла) участі 0-4
я вніс (-ла) декілька пропозицій 5-8
я брав (-ла) найактивнішу участь 9-12
Підбір матеріалів (ілюстрації, аудіо-, відеоматеріали, флеш-анімації, формули, таблиці, графіки тощо) я не брав (-ла) участі 0-4
я підібрав (-ла) матеріал до окремих питань запропонованої теми 5-8
я брав(-ла) найактивнішу участь 9-12
Структурування інформації та оформлення результатів роботи (буклет, презентація, веб-сторінка чи веб-сайт) я не брав (-ла) участі 0-4
я розробляв (-ла) окремі статті буклету чи веб-сторінки (сайту), декілька слайдів презентації 5-8
я брав (-ла) найактивнішу участь 9-12
Підготовка доповіді для  публічного захисту роботи я не брав (-ла) участі 0-4
я підібрав (-ла) матеріал до окремих питань запропонованої теми 5-8
я брав (-ла) найактивнішу участь 9-12
Публічний захист роботи  я не виступав (-ла) 0
перед своєю групою 1-4
перед своїм класом 5-6
перед учнями інших класів 7-9
на відкритому заході 10-12
Дискусія по результатах діяльності групи (відповіді на питання інших учасників веб-квесту) я не зміг (-ла) відповісти на питання 0-4
я не на всі питання давав (-ла) переконливі відповіді 5-8
я переконливо й повністю відповідав  (-ла) на поставлені запитання 9-12
Дослідницька діяльність в групі я не працював (-ла) 0-4
я іноді включався (-лась) у роботу 5-8
я брав(-ла) активну участь у дослідженні проблемного питання 9-12
Практичне застосування набутих знань і вмінь я не маю уявлення про практичне застосування набутих знань 0-4
я частково розумію  практичне застосування набутих знань 5-8
я чітко знаю де можна застосувати  набуті знання 9-12
Максимальна кількість балів 120
 
Шкала переведень набраних балів в 12-ти бальну
 
Оцінка Бали Оцінка Бали Оцінка Бали Оцінка Бали
1 0-10 4 40-49 7 70-79 10 100-109
2 11-21 5 50-59 8 80-89 11 110-119
3 22-39 6 60-69 9 90-99 12 120
 

Copyright © 2012 - 2024 Луцька гімназія №18 | сайт створено «Інтернет агентство Афіна»